Maturita 2018 - výsledky externej časti maturitnej skúšky

     Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. V dňoch 13. – 16. marca 2018 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) pre 42 413 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 10. – 12. apríla 2018, sa zúčastnilo 93 žiakov z nich 23 žiakov bolo aj na riadnom termíne. Na riadnom a náhradnom termíne EČ MS sa zúčastnilo 1 707 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,0 % zo všetkých zúčastnených žiakov).
      Do EČ MS sa v tomto školskom roku zapojilo 707 stredných škôl, z toho bolo 637 s vyučovacím jazykom slovenským, 41 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Elektronická forma EČ MS sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. Elektronická maturita sa uskutočnila z predmetov slovenský jazyk a literatúra (4,3 % maturantov predmetu), slovenský jazyk a slovenská literatúra (3,2 % maturantov predmetu) a matematika (15,4 % maturantov predmetu).
     Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test, a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky).
     Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania PFIČ MS boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NÚCEM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky.
     Žiaci písali EČ MS z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (39 386 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 796 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 797 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (21 žiakov).
     Každý žiak povinne maturuje z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, povinne maturujú na jazykovej úrovni C1.
     Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (20 229 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (13 637 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (2 655 žiakov) a anglického jazyka na úrovni C1 (1 565 žiakov). Nasledujú ruský jazyk na úrovni B1 (670 žiakov), nemecký jazyk úroveň B2 (442 žiakov), nemecký jazyk na úrovni C1 (126 žiakov), ruský jazyk úroveň B2 (114 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (26 žiakov), francúzsky jazyk úroveň B2 (29 žiakov) a úroveň B1 (3 žiaci). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (12 žiakov) a z talianskeho jazyka na úrovni B2 (3 žiaci).
     Žiaci gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 5 422 žiakov.
     Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať 4. – 7. septembra 2018. Na túto skúšku sa neúspešní žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 29. júna 2018.
 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 – riadny termín

Slovenský jazyk a literatúra

     Priemerná úspešnosť testu bola 54,7 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 54,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 58,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,2 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (48,3 %), tento rozdiel je silne vecne významný.
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v jazykovej zložke (gymnáziá 68,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 51,3 %), nasledovala literárna zložka (gymnáziá 61,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 40,8 %). V úlohách, v ktorých žiaci používali zručnosť čítanie s porozumením, jednotlivé druhy škôl dosiahli nasledujúce úspešnosti (gymnáziá 60,1 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 46,5 %).
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 3 024 žiakov (7,7 % maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra).
     Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (7,5 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky na úrovni strednej vecnej významnosti ako školy súkromné (8,3 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (84,2 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je vecne významný.
     Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Maďarský jazyk a literatúra

     Priemerná úspešnosť testu bola 61,3 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (74,3 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (52,4 %) s rozdielom na úrovni silnej vecnej významnosti.
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 63 žiakov (3,5 % maturantov predmetu maďarský jazyk a literatúra).
     Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné (3,7 % maturantov), súkromné (18,9 % maturantov) aj štátne školy (77,4 % maturantov) dosiahli porovnateľné výsledky.  
     Rozdiely vo výsledkoch krajov, v ktorých sa žiaci zúčastnili na testovaní z maďarského jazyka a literatúry, boli mierne vecne významné v prospech Bratislavského a Trnavského kraja v porovnaní s Nitrianskym krajom. Stredne vecne významné rozdiely v prospech Bratislavského, Trnavského a Košického kraja v porovnaní s Banskobystrickým krajom.

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

     Priemerná úspešnosť testu bola 47,1 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu (96,8 % maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 47,1 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu (3,2 % maturantov) dosiahli úspešnosť 46,0 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (57,5 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (40,0 %), rozdiel je silne vecne významný.
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 397 žiakov (22,1 % maturantov predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra).
     Z hľadiska zriaďovateľa výsledky žiakov cirkevných škôl (3,7 % maturantov) sú mierne vecne významne lepšie ako výsledky žiakov súkromných škôl (18,9 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (77,4 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je vecne významný.
     Rozdiel medzi výsledkami žiakov Bratislavského a Košického kraja je na úrovni strednej vecnej významnosti. Rozdiel na úrovni silnej vecnej významnosti je medzi žiakmi Bratislavského a Banskobystrického kraja.

Ukrajinský jazyk a literatúra

     Priemerná úspešnosť testu EČ MS bola 48,3 %. Test písalo 21 žiakov jedného gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským. Štyria žiaci (19,0 % maturantov predmetu ukrajinský jazyk a literatúra) nedosiahli úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Matematika

     Priemerná úspešnosť testu bola 57,0 %,pričom žiaci píšuci papierovú formu testu (84,6 % maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 56,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu (15,4 % maturantov) dosiahli úspešnosť 60,2 %. Maturitu z matematiky si vybralo 5 422 žiakov, čo je 12,8 % všetkých maturantov v riadnom termíne, z toho bolo 74,2 % žiakov gymnázií a 25,8 % žiakov stredných odborných škôl.
     Úspešnosť gymnazistov, ktorí si matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 63,7 %;tí maturanti z gymnázií, ktorí si matematiku zvolili ako dobrovoľný predmet, dosiahli úspešnosť 62,2 %. Žiaci SOŠ a konzervatórií, ktorí maturujú z matematiky ako dobrovoľného predmetu, dosiahli úspešnosť 38,2 %.
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom termíne dosiahlo 431 žiakov (7,9 % maturantov z matematiky). Z tohto počtu bolo 64 žiakov gymnázií a 367 žiakov stredných odborných škôl. Zo 64 gymnazistov si 54 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, čo znamená, že iba títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, aby ju úspešne vykonali. Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky z tohto predmetu sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava. 
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci gymnázií najúspešnejší v oblasti funkcie (74,2 %), žiaci stredných odborných škôl boli najúspešnejší v oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (50,9 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci gymnázií aj stredných odborných škôl v oblasti planimetria (gymnáziá 48,2 %, stredné odborné školy 19,2 %), žiakom stredných odborných škôl robila problém aj stereometria (28,5 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych (87,2 % maturantov), súkromných (3,0 % maturantov) či cirkevných škôl (9,8 % maturantov). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez vecne významných rozdielov.
     Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely ani medzi výsledkami maturantov osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Anglický jazyk

     Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 53,9 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 63,4 % a priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 66,8 %.
     Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 2 835 žiakov(14,0 % zo všetkých žiakov, ktorí maturovali z anglického jazyka na tejto úrovni). V teste úrovne B2 to bolo 710 žiakov (5,2 % zo všetkých žiakov tejto úrovne). V teste úrovne C1 úspešnosť vyššiu ako 33 % nedosiahlo 22 žiakov (1,4 % zo všetkých žiakov maturujúcich na tejto úrovni).
     Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (61,1 %), žiaci na úrovni B2 v časti čítanie s porozumením (71,6 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci oboch úrovní, ako aj po minulé roky, v časti gramatika a lexika (úroveň B1 44,4 %, úroveň B2  52,8 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z anglického jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v časti čítanie s porozumením (70,6 %) a v časti počúvanie s porozumením (69,1 %), menej sa im darilo v časti gramatika a lexika (60,8 %).
     V anglickom jazyku na úrovniach B1 neboli rozdiely medzi výsledkami žiakov z jednotlivých krajov vecne významné. Na úrovni B2 boli rozdiely medzi žiakmi Bratislavského kraja v porovnaní so žiakmi Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja na úrovni miernej vecnej významnosti.
     Na úrovni C1 boli rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne až stredne vecne významné, pričom najúspešnejší boli žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 73,2 %. Rozdiely medzi výsledkami žiakov Bratislavského kraja v porovnaní so žiakmi Trenčianskeho, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja boli na úrovni strednej vecnej významnosti.
     Z hľadiska zriaďovateľa sme ani na jednej z úrovní B1, B2 a C1 v anglickom jazyku nezaznamenali vecne významné rozdiely vo výsledkoch žiakov štátnych, súkromných a cirkevných škôl.
     Na jazykovej úrovni B2 z anglického jazyka sme rovnako nezistili vecne významné rozdiely vo výsledkoch maturantov osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Nemecký jazyk

      Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,4 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 62,0 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 bola 50,0 %.
     Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 %v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 1 013 žiakov(38,2 % zo všetkých žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to bolo 35 žiakov (7,9 % zo všetkých žiakov tejto úrovne), na úrovni C1 úspešnosť vyššiu ako 33 % nedosiahlo 20 žiakov (15,9 % zo všetkých žiakov maturujúcich na tejto úrovni).
     Najlepšie výsledky dosiahli žiaci na úrovni B1 v časti počúvanie s porozumením (43,4 %), žiaci na úrovni B2 v časti gramatika a lexika (64,5 %). Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci na úrovni B1 aj B2 v časti čítanie s porozumením, žiaci na úrovni B1 (34,3 %) a žiaci na úrovni B2 (58,0 %). Žiaci bilingválnych stredných škôl maturujúci z nemeckého jazyka na úrovni C1 dosiahli najlepšie výsledky v gramatike a lexike (57,3 %), najnižšiu úspešnosť dosiahli v časti počúvania s porozumením (38,5 %).
     V nemeckom jazyku na úrovni B1 sme zaznamenali mierne vecne významné rozdiely medzi žiakmi Nitrianskeho kraja a žiakmi Trnavského a Banskobystrického kraja. Na úrovni B2 a C1 rozdiely medzi krajmi pre malé počty žiakov neinterpretujeme.
      Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov jednotlivých škôl (štátnych, cirkevných, súkromných) na úrovni B1 a B2 porovnateľné, v prípade maturantov na úrovni C1 ich výsledky podľa zriaďovateľa pre malé počty žiakov neinterpretujeme.

Ruský jazyk

     Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 51,2 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 54,6 %. Z ruského jazyka na úrovni C1 bola priemerná úspešnosť žiakov 48,2 %.
     Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 %v riadnom termíne v teste úrovne B1 dosiahlo 76 žiakov(11,3 % zo všetkých žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku z ruského jazyka na tejto úrovni), v teste úrovne B2 to v riadnom termíne bolo 17 žiakov (14,9 % zo všetkých žiakov tejto úrovne), na úrovni C1 nezvládli test EČ MS 4 žiaci (15,4 % zo všetkých žiakov tejto úrovne).

Francúzsky jazyk

     Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 bola 56,7 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 68,2 %. Všetci žiaci maturujúci z francúzskeho jazyka na úrovniach B1 a B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Španielsky jazyk

      Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 72,6 %. Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

Taliansky jazyk

     Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 bola 68,3 %. Všetci žiaci maturujúci z talianskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.

     Výsledky škôl z EČ MS jednotlivých predmetov sú zverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na portáli Výsledky testovaní http://vysledky.nucem.sk/,  podrobná prezentácia o výsledkoch EČ MS 2018 je zverejnená na stránke: http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky