Materské školy budú môcť na exkurzie využívať hromadnú dopravu

05.08.2009

     Nová vyhláška č. 308/2009 z dielne Ministerstva školstva SR mení vyhlášku č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a zosúlaďuje ju s novelizovaným zákonmi a nariadeniami vlády. Jednou z noviniek je možnosť využitia verejnej hromadnej dopravy pri výletoch alebo exkurziách usporiadaných materskou školou, čo uľahčí výchovno-vzdelávacie aktivity materskej školy (MŠ), túto možnosť doterajšia vyhláška striktne zakazovala.
     Upravil sa rozsah zodpovednosti triedneho učiteľa na základe zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, významným je rozšírenie činnosti triedneho učiteľa o pedagogické poradenstvo vo vzťahu k rodičom. V praxi to znamená, že rodič môže požiadať učiteľa v materskej škole o odborné rady vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa s ohľadom na jeho vek. Napríklad sa rodič môže informovať o úrovni vývoja dieťaťa, jeho vnímaní a celkovom napredovaní, ako sa dieťa správa v kolektíve, pri stravovaní a hygiene. Ďalej sa môže poradiť o spôsobe riešenia prípadných problémov. Materská škola tak poskytne komplexnú pomoc rodičom pri výchove dieťaťa, a zároveň pripraví dieťa na celoživotné vzdelávanie.
     Spresnili sa tiež kompetencie riaditeľa materskej školy pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Riaditeľ už nemá možnosť preradiť dieťa do materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môže rozhodnúť napríklad o prijatí dieťaťa do MŠ, prerušení dochádzky alebo o zaradení na adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole a o ďalších veciach určených zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Všetky dané rozhodnutia riaditeľa materskej školy musia byť po novom súčasťou dokumentácie MŠ.
     Po novom je tiež upravené, že ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľovi žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež predložiť rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa vydané riaditeľom základnej školy.

Bratislava 5. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku