Materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní


Medzirezortné pripomienkové konanie od roku 2015

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8000&langEID=1

- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8011&langEID=1

- Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8115&langEID=1

- Návrh na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8228&langEID=1

- Návrh grantového programu pre návrat odborníkov zo zahraničia
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8133&langEID=1

-Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8060&langEID=1

- Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Antona Martvoňa, Dušana Čaploviča a Dušana Galisa na vydanie zákona o príspevku športového reprezentanta a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1410)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8107&langEID=1

- Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7988&langEID=1

- Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 7 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8028&langEID=1

- Správa o plnení projektu Infovek za rok 2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8090&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7954&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7951&langEID=1

- Mimoriadne zvýšenie počtu štipendií vlády Slovenskej republiky pre Ukrajinu
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8043&langEID=1

- Výnos Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z ... 2015 č. 2015-7174/xxxx:xx-15AA, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7995&langEID=1

- Ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7946&langEID=1

- Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7893&langEID=1

- Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Technologický Inštitút A. Ruprechta a. s., odborná vysoká škola
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7938&langEID=1

- Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7853&langEID=1

- Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7758&langEID=1


- Návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Technologický Inštitút A. Ruprechta a. s., odborná vysoká škola - MPK od 6.8.2014 do 19.8.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7527&langEID=1

- Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách - MPK od 30.6.2014 do 18.7.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7312&langEID=1

- Návrh na uzatvorenie Dohody Európskeho spolupracujúceho štátu medzi Európskou vesmírnou agentúrou a Slovenskou republikou - MPK od 18.6.2014 do 1.7.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7398&langEID=1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7914&langEID=1

- Vládny návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7483&langEID=1

- Návrh na uzatvorenie Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7398&langEID=1

- Aktualizovaná správa o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7736&langEID=1

- Návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Technologický Inštitút A. Ruprechta a. s., odborná vysoká škola
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7527&langEID=1

- Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1228)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7842&langEID=1

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca, Pavla Abrhana, Mariána Radošovského a Moniky Gibalovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1217)
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7844&langEID=1

- Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7788&langEID=1

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7714&langEID=1

- Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7687&langEID=1

- Správa o ukončení kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7656&langEID=1

- Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7362&langEID=1

- Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7641&langEID=1

- Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7578&langEID=1

- Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7312&langEID=1


- Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018 - MPK od 16.6.2014 do 27.6.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7126&langEID=1

- Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 - MPK od 2.6.2014 do 13.6.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7362&langEID=1


- Operačný program Výskum a inovácie - návrh - MPK od 14.4.2014 do 25.4.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7184&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov - MPK od 26.3.2014 do 15.4.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=7121&langEID=1

- Návrh grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe - MPK od 25.2.2014 do 10.3.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6934&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov - MPK od 20.2.2014 do 12.3.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=7022&langEID=1

- Súhlas vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach - MPK od 17.2.2014 do 28.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6853&langEID=1

- Správa č. 2 o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky - MPK od 13.2.2014 do 19.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6997&langEID=1&tStamp=20140220131633267

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Martina Fronca, Moniky Gibalovej a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MPK od 7.2.2014 do 17.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6989&langEID=1

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca, Pavla Hrušovského, Pavla Abrhana a Moniky Gibalovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 845) - MPK od 4.2.2014 do 12.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6987&langEID=1

- Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov - MPK od 3.2.2014 do 11.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=6984&langEID=1

- Ocenenie športovcov – reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2013 - MPK od 29.1.2014 do 11.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6938&langEID=1

- Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií - MPK od 22.1.2014 do 4.2.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6900&langEID=1

- Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020 - MPK od 14.1.2014 do 27.1.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6603&langEID=1

- Návrh na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Vysoká škola v Sládkovičove na Vysoká škola Danubius - MPK od 18.12.2013 do 7.1.2014
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6704&langEID=1

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Arpáda Érseka, Bélu Bugára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 765) - MPK od 12.12.2013 do 20.12.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6887&langEID=1

- Správa o priebehu a výsledkoch XII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 24. - 25. 10. 2013 v Prešove - MPK od 15.11.2013 do 28.11.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6809&langEID=1

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku, Miroslava Číža a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov - MPK 21.10.2013 do 29.10.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6690&langEID=1

- Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky - MPK od 16.10.2013 do 22.10.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6681&langEID=1

- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov - MPK od 15.10 do 5.11.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6551&langEID=1

- Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Bibiány Obrimčákovej na vydanie zákona o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore (tlač 667) - MPK od 19.9.2013 do 27.9.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=6554&langEID=1


- Návrh štatútu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky - MPK od 22.7.2013 do 9.8.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6193&langEID=1

- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov - MPK od 17.7.2013 do 15.8.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6416&langEID=1

- Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXII. zimných olympijských hrách a XI. zimných paralympijských hrách v Soči 2014 - MPK od 26.7.2013 do 8.8.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6433&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov - MPK od 3.7.2013 do 24.7. 2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=6344&langEID=1

- Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018 - MPK od 3.7.2013 do 17.7.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6380&langEID=1

- Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) - MPK od 14.6.2013 do 24.6.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6279&langEID=1

- Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách - MPK od 4.6.2013 do 24.6.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=6076&langEID=1

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - MPK od 28.5.2013 do 17.6.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=55&matEID=5910&langEID=1

- Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - MPK od 22.5.2013 do 18.6.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6187&langEID=1

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov - MPK od 7. 5.2013 do 21.5.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=6150&langEID=1

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktrorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - MPK od 24.4.2013 do 16.5.2013 https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=6103&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o registri študijných odborov, registri študijných programov a registri vysokých škôl - MPK od 9.4.2013 do 29.4.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=6021&langEID=1

- Zimné olympijské hry Krakov 2022 - podpora Slovenskej republiky kandidatúre mesta Krakov - MPK od 14.02.2013 do 27.02.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5870&langEID=1

- Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Antona Martvoňa a Jozefa Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme (tlač 375)- MPK od 05.02.2013 do 13.02.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5877&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia - MPK od. 21.01.2013 do 08.02.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5585&langEID=1

- Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie - MPK od 21.01.2013 do 01.02.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5830&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia - MPK od 21.01.2013 do 08.02.2013
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5585&langEID=1

- Návrh na zmenu termínu niektorých úloh z uznesení vlády SR – MPK od 06. decembra do 19. decembra 2012
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5757&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor – MPK od 21. novembra do 11. decembra 2012
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5702&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – MPK od 21. novembra do 11. decembra 2012
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5602&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami – MPK od 07. novembra do 27. novembra 2012
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5648&langEID=1

- Návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a Českej republike – MPK od 16. novembra do 26. novembra 2012
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5686&langEID=1

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov – MPK od 06. novembra do 26. novembra 2012
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5641&langEID=1

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. - MPK od 11. októbra 2012 do 31. októbra 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5565&langEID=1

- Návrh zákona o Fonde na podporu vzdelávania - MPK od 21. augusta 2012 do 11. septembra 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5383&langEID=1
Vyhodnotenie MPK

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MPK od 3. júla 2012 do 31. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5178&langEID=1
Vyhodnotenie MPK

- Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z. - MPK od 28. júna 2012 do 19. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5262&langEID=1
Vyhodnotenie MPK

- Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia - MPK od 25. júna 2012 do 16. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5051&langEID=1
Vyhodnotenie MPK

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov - MPK od 25. júna 2012 do 16. júla 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3385&langEID=1
Vyhodnotenie MPK

- Návrh na revíziu operačného programu Vzdelávanie - MPK od 18. júna 2012 do 22. júna 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5225&langEID=1
Vyhodnotenie MPK

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - MPK od 11. mája 2012 do 31. mája 2012.
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5103&langEID=1

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2016/794

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/787
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku