Máte na svojej škole kreatívnych a talentovaných žiakov? Zapojiť ich môžete hneď do niekoľkých súťaží!

  • Dátum: 09.09.2020
Aj počas tohto školského roka 2020/2021 máte možnosť zapojiť svojich žiakov do troch celoslovenských súťaží.
PRAMIENOK - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Pramienok 2020

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu, základnú umeleckú školu i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti, tiež deti predškolského veku zo zahraničia. Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode.

Do súťaže môžu byť prihlásené doteraz nepublikované práce jednotlivcov. Práce môžu byť vytvorené rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.

Výtvarnú a obsahovú stránku prác bude hodnotiť odborná porota zložená z výtvarníkov a pedagogických zamestnancov. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.
Súťažné kategórie:
1. kategória - do 4 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky
2. kategória - do 5 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov
3. kategória - do 6 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov
4. kategória - nad 6 rokov - do 7 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 7 rokov
5. kategória ZUŠ - deti predškolského veku navštevujúce ZUŠ

Práce posielajte najneskôr 16. 11. 2020 (rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke). Slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy sa uskutoční 30. 11. 2020.

EKOPOSTER - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Ekoposter  2020
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode.

Odporúčame, aby kolektív tvorili 2 až 5 žiaci. Práce môžu byť zhotovené ľubovoľnou technikou, rôzneho formátu (maximálne A0). Práce odporúčame povrchovo upraviť (fixovať) proti oteru. Priestorové práce nebudú do súťaže zaradené. Všetky práce musia mať na zadnej strane nalepenú prihlášku s vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.
Obsahovú stránku a výtvarnú úroveň súťažných prác bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov a odborných zamestnancov z výtvarnej, environmentálnej a printovej oblasti. Hodnotiacim kritériom prác je úroveň zvládnutia obsahového poňatia a výtvarného prevedenia, stvárnenia, originalita, nápaditosť, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo udeliť cenu poroty, cenu za nápad alebo iné výnimočné dielo, nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú, môžu byť použité na propagačné a iné účely.
 
Súťažné kategórie:
Kategória ZŠ
1. kategória - žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ
2. kategória- žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ
3. kategória - žiaci 9. ročníka ZŠ
Kategória gymnázií s osemročným vyučovaním
1. kategória – žiaci primy – sekundy
2. kategória – žiaci tercie – kvarty
3. kategória – žiaci kvinty
Kategória ZUŠ (rozdelenie ako pri kategórii ZŠ)
Práce posielajte najneskôr 16. 11. 2020. Obálku označte heslom EKOPOSTER.


VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU - celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Voda pre život - život pre vodu 2020

Podmienky súťaže:
Do súťaže môžu byť prihlásené práce žiakov - jednotlivcov prvého až štvrtého ročníka základných a špeciálnych škôl, nepublikované v iných médiách a súťažiach. Jeden žiak môže poslať len jednu prácu v slovenskom jazyku bez určenia rozsahu. Žiaci prvého ročníka ZŠ a žiaci prvého stupňa špeciálnych škôl môžu tvoriť jednoduché slovné spojenia – rýmy, rýmovačky na slová, ktoré vystihujú prírodu (voda, tráva, kvietky, vtáky,...), pričom text môže byť doplnený kresbou. Súťaž je tematicky orientovaná na vzťah k prírode. Súčasťou každej práce musí byť aj prihláška s vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Súťažné práce bude hodnotiť porota zložená z pedagogických zamestnancov. Kritériom hodnotenia bude veková primeranosť, použité výrazové prostriedky, úroveň ich zvládnutia, pochopenie obsahu danej témy. Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto. Porota má právo nezaradiť práce do súťaže pri nedodržaní propozícií, neudeliť niektorú z cien, udeliť cenu poroty, cenu za nápad a za iné výnimočné dielo. Súťažné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Súťažné kategórie:
Poézia/ próza
1. kategória: žiaci 2. ročníka ZŠ
2. kategória: žiaci 3. ročníka ZŠ
3. kategória: žiaci 4. ročníka ZŠ
4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
5. osobitná kategória: žiaci špeciálnych škôl

Slávnostné odovzdávanie cien a výstava literárnych prác sa uskutoční 30. 11. 2020.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch. 


FOTO TASR
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku