Navigácia

Manažment údajov v rezorte školstva

Kód ITMS2014+: 311071Z451

Operačný program: OP Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ:
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Prijímateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Zazmluvnená suma NFP:   2 474 071,34 €

Dodávateľ: pripravuje sa výberové konanie

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:  24.1.2020

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,
Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Stručný popis projektu:

Žiadateľ pre tento projekt spracoval štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov v rezorte školstva“, ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko. Realizáciou projektu zavedie žiadateľ systematické procesy manažmentu údajov, vrátane ich organizačného zabezpečenia.

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako „MŠVVaŠ SR) a podporiť tam princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciou s Centrálnou informačnou platformou.

V súčasnosti v organizácii:

 • chýba komplexné riadenie údajov (manažment dát),
 • údaje organizácie nie sú elektronicky sprístupnené ostatným OVM,
 • v procesoch sa neaplikuje pravidlo „1 krát a dosť“ a teda sa nevyužívajú dostatočne údaje z iných IS VS,
 • neexistujú systematické registre pre všetky objekty evidencie,
 • miera zaťaženia občanov a podnikateľov je vysoká z dôvodu absencie dostupnosti údajov,
 • na efektívne rozhodovanie v organizácií chýbajú kvalitné údaje, miera zaťaženia škôl a školských zariadení, ich zriaďovateľov a OVM je vysoká z dôvodu komplikovaného zberu údajov.

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu údajov, ich vzájomné prepojenie, aktualizáciu a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to prostredníctvom konsolidácie údajov a nastavením procesov a systémov tak, aby bola dlhodobo dosiahnutá kvalita údajov.

Realizáciou projektu dosiahneme:

 • zvýši sa kvalita poskytovaných údajov / objektov evidencie,
 • nové objekty evidencie budú poskytované v max. možnom rozsahu ako Open Data,
 • zabezpečí sa implementácia štandardných procesov životného cyklu údajov,
 • zabezpečí sa zavedenie procesu riadenia kvality údajov,
 • zvýši sa možnosť analytického spracovania a vyhodnocovania údajov,
 • nové registre umožnia centrálne riadenie dát,
 • zabezpečí sa jednotný proces zberu, uchovávania, vyhodnocovania a publikovania údajov.

Predkladaným projektom plánuje MŠVVaŠ dosiahnuť tiež nasledujúce ciele súvisiace s údajmi v organizácií:

 • rozšírenie zoznamu referenčných údajov,
 • zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť",
 • zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi,
 • sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú,
 • zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v organizácii,
 • zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe,
 • zvýšiť dostupnosť dát pre analytické spracovanie.

Miesto realizácie projektu je celá Slovenská republika (všetky kraje SR).

Ďalšie informácie o projekte: https://www.itms2014.sk/projekt?id=cf3bb6d7-26e4-4d1c-9581-d5d754961df0

Linky na dokumenty: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/c8ab8553-689b-ab50-eabb-99d7e3e4e086?tab=documents

Skočiť na začiatok stránky