Navigácia

M. Fedák: Slovensko bude mať po prvýkrát záväzný kódex vedeckej integrity a etiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku. Ten bude zásadným spôsobom riešiť otázky etiky v akademickom prostredí vrátane plagiátorstva, obťažovania či bossingu. Akademické a vedecké inštitúcie, ale aj široká verejnosť, sa môžu do 5. októbra 2023 zapojiť do kreovania jeho konečnej podoby.

Štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák

Zvyšovanie kvality kultúry v akademickom prostredí či identifikovanie a predchádzanie neetickému správaniu aktérov na akademickej pôde, to sú hlavné zámery pripravovaného Kódexu vedeckej integrity a etiky na Slovensku.

Medzi najčastejšie javy neetického správania v akademickom prostredí patrí plagiátorstvo, obchádzanie správnych vedeckých postupov a publikovania výsledkov práce, ale tiež ponižovanie medzi akademickými pracovníkmi, či študentov pedagógmi, sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí, pracovná šikana zamestnancov (bossing), či cielené spomaľovanie kariérneho postupu „nepohodlných“ zamestnancov. Samostatným fenoménom sa aktuálne stáva aj umelá inteligencia a jej vplyv na práce v akademickom prostredí. Prax a odhalené medializované prípady naznačujú mnohé nedostatky etického správania aj v slovenskom akademickom prostredí.

V tejto súvislosti pristúpil rezort školstva k systémovému riešeniu. Novela zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja z roku 2022 zaviazala ministerstvo vypracovať národný etický kódex. Zároveň vláda SR schválila v auguste 2023 strategický dokument „Dlhodobý zámer ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028“, pričom jedným z jeho opatrení je aj zadefinovanie a presadzovanie etických pravidiel v celom akademickom prostredí. Vznikol tak Kódex vedeckej  integrity a etiky na Slovensku (Kódex).

„Kódex je spoločným vyjadrením etických záväzkov a požiadaviek výskumnej integrity. Tie budú tvoriť záväzný rámec pre identifikáciu a riešenie prehreškov a zlyhaní v akademickom priestore, teda nielen v oblasti bezprostrednej realizácie výskumu, ale tiež v oblasti vysokého školstva ako takého, keďže vysoké školy sú primárne vedeckými inštitúciami a majú poslanie vytvárať a sprostredkúvať študentom aktuálne vedecké poznanie. Zároveň bude Kódex tiež záväzný pre všetky štátne alebo súkromné organizácie a inštitúcie, ktoré plánujú, hodnotia, vykonávajú, publikujú alebo financujú vedecký výskum a vývoj na území SR,“ vysvetľuje Michal Fedák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Poslaním Kódexu je prispievať k všeobecnému, integrálnemu dodržiavaniu náročných etických požiadaviek, predchádzať neetickému alebo nečestnému konaniu a správaniu v oblasti vedy, výskumu a vývoja, a tým pôsobiť na zvyšovanie ich kvality a dôveryhodnosti v domácom i v medzinárodnom kontexte.

„Bez uplatňovania etických princípov veda a výskum čelia nedôvere zo strany spoločnosti, ich spochybňovaniu, či zľahčovaniu záverov, čo okrem iných negatívnych javov v extrémnych prípadoch prispieva k tvoreniu a šíreniu hoaxov a poloprávd, a z dlhodobého hľadiska potom k nesprávnym rozhodnutiam spoločnosti smerom ku katastrofám – či už sa pozrieme na výsledky úmrtnosti počas pandémieCovid-19 u nás, alebo na hrozby nadchádzajúcej klimatickej zmeny,“ dodáva M. Fedák.

Kódex nadväzuje na platnú domácu a medzinárodnú, predovšetkým európsku legislatívu, ako aj na obdobné domáce a medzinárodné dokumenty. V oblasti vedy, výskumu, vývoja a akademickej činnosti uplatňuje a rozvíja všeobecne prijímané etické hodnoty, princípy a normy.

Kódex aktuálne predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Akademické a vedecké inštitúcie, ale aj široká verejnosť sa tak môžu do 5. októbra 2023 zapojiť do kreovania jeho konečnej podoby. Materiál je dostupný na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/543.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky