Letná škola 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 11. júna 2020 Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy (ďalej len „výzva“).

Sekcii predprimárneho a základného vzdelávania ministerstva školstva bolo predložených 246 žiadostí. Podmienky výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva školstva splnilo 244 žiadateľov. Dve žiadosti boli vyradené z dôvodu nesplnenia podmienky výzvy – oprávnenosť žiadateľa.

Pri posudzovaní jednotlivých žiadostí komisia ministerstva zohľadňovala predovšetkým, či:

  • aktivity letnej školy zahŕňajú podporu tvorivosti a iniciatívnosti, hodnotovej výchovy a čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, ako aj analytického a kritického myslenia,
  • výchovno-vzdelávacie aktivity sú prispôsobené veku a potrebám žiakov a pomáhajú im vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania,
  • škola spolupracuje s organizáciami uvedenými v metodickom odporúčaní k organizácii a podmienkam  letných škôl v školskom roku 2019/2020,
  • súčasťou denných aktivít letnej školy sú pohybové aktivity,
  • je škola oprávnená využiť finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu.

Na základe ohodnotenia jednotlivých žiadostí, ktoré vykonali členovia komisie prostredníctvom hodnotiacich hárkov bude v Letnej škole 2020 rozdelených 375 800 eur a podporených 244 škôl, ktoré budú realizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19 225 hodín pre 8 553 detí

Zoznam úspešných žiadateľov je uvedený v priloženom dokumente.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky