Ľ. Paulis: Možnosť navrhnúť členov správnych rád vysokých škôl je spustená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa formulár, cez ktorý je možné zasielať návrhy kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl. Tými sa môžu stať najmä významné vedecké alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo a Marcel Vysocký, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR

Úlohou správnych rád je najmä posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. V rámci opatrení smerujúcich k väčšej otvorenosti verejných vysokých škôl voči verejnosti boli v nedávno prijatej reformy vysokých škôl posilnené viaceré kompetencie správnych rád, napr. pri voľbe rektora vysokej školy alebo kontrole jej fungovania.

„Aj preto je nutné, aby sa do procesu zapojilo čo najviac osobností verejného, akademického alebo kultúrneho života, ktorí budú reálne ovplyvňovať chod univerzity a budú súčasťou začatých procesov smerom k väčšej kvalite a otvorenosti vysokých škôl. Správne rady sú a budú čoraz dôležitejšou súčasťou vysokých škôl,“ hovorí Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O post člena správnej rady verejnej vysokej školy sa môžu uchádzať významné vedecké alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života či významní predstavitelia podnikateľskej oblasti alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy môžu predložiť napríklad neziskové organizácie, obce, výskumné inštitúcie alebo združenia zamestnávateľov. Návrhy môžu predkladať do 8. augusta 2022. Právomoc podať návrh je otvorená pre široké spektrum verejných a spoločenských inštitúcií a následne sú návrhy predložené akademickým senátom a ministrovi školstva.

Všetky informácie o podmienkach, ktoré musia spĺňať kandidáti alebo o potenciálnych navrhovateľoch sú dostupné na tomto odkaze: www.minedu.sk/formular-na-predkladanie-navrhov-kandidatov-na-clenov-spravnych-rad-verejnych-vysokych-skol/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky