Ľ. Paulis: Je potrebné preorientovať svoje ambície a nastaviť nové ciele

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorým je práve 24. január, bola v New Yorku predstavená správa o výsledkoch procesu stanovenia národných kritérií implementácie trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Predbežné výsledky boli predstavené už koncom minulého roka na konferencii, na ktorej Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripojilo ku globálnej iniciatíve UNESCO pri stanovovaní národných referenčných hodnôt pre pokrok vo vzdelávaní do roku 2030. Nové kritéria odzrkadľujú kontext a ambície Slovenskej republiky uprednostňovať inkluzívne vzdelávanie a transformáciu vzdelávacieho prostredia s cieľom dosiahnuť kvalitné vzdelanie pre všetkých.

Kritériá boli nastavené v súlade so strategickými cieľmi premietnutými do Národného programu reforiem a Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Referenčné hodnoty identifikované krajinami ukazujú, že podľa našich vlastných očakávaní je potrebné preorientovať ambície, ktoré sme si spoločne stanovili v roku 2015. Súčasné referenčné hodnoty pritom ešte nezohľadňujú možný vplyv COVID-19 na vzdelávanie.

„Stanovením našich vlastných národných vzdelávacích štandardov dávame najavo svoj úmysel niesť zodpovednosť za záväzky, ktoré sme si dali. Umožnilo nám to zamerať sa na monitorovanie pokroku smerom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania a prepojiť našu národnú agendu s agendou na regionálnej a globálnej úrovni. Zároveň nám to pomôže zamerať pozornosť na zostávajúce medzery v údajoch a prispeje k vzájomnému učeniu sa,“ poznamenal Ľudovít Paulis, štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Medzi ciele na roky 2025 a 2030 vo vzťahu k šiestim kľúčovým ukazovateľom trvalo udržateľného rozvoja v oblasti vzdelávania patrí školská dochádzka, znalosť čítania a matematiky, odbornosť pedagógov, verejné výdavky na vzdelávanie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky