Kvalitnejšia príprava budúcich strojárov z Považskej Bystrice vďaka eurofondom

08.03.2010

     Zosúladiť vzdelávanie s požiadavkami praxe na kvalifikovanú pracovnú silu v strojárstve je cieľom projektu Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici realizovaného z eurofondov.
    
Projekt s názvom Zvyšovanie odborných zručností žiakov v spolupráci so zamestnávateľmi" sa uskutočňuje v rámci opatrenia 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú" z operačného programu Vzdelávanie.
     Prostredníctvom štyroch aktivít sa zameriava na zvýšenie kvality vyučovania a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov inovovaním školského vzdelávacieho programu pre odbor mechanik nastavovač - programovanie CNC strojov. S tým súvisí aj tvorba nových učebných materiálov, inovácia didaktických pomôcok a ich zavádzanie do vyučovacieho procesu. Jednou z aktivít projektu sú aj školenia pre pedagogických zamestnancov s cieľom získania poznatkov a zručností v oblasti nových trendov v strojárstve a IKT.
     Škola vypracovala projekt na základe dlhoročnej spolupráce so zamestnávateľmi v regióne, ako aj analýzy trhu práce. Na jeho realizáciu je vyčlenených 159 829 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku