Kvalita a dostupnosť vzdelávania sa zvýši vďaka návrhu zákona o financovaní regionálneho školstva

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan (nominant SNS) predložil na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Cieľom návrhu zákona je spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, rozšírenie finančného príspevku na dopravu žiakov do škôl a obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola z titulu vyučovacieho jazyka, rozšírenie poskytovania príspevku na vzdelávanie a výchovu detí v materských školách pre deti, ktorých rodičia sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi a rôzne ďalšie. Návrh zákona vláda na svojom zasadnutí schválila spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie tak, aby niektoré ustanovenia mohli začať platiť už od ďalšieho školského roka 2017/2018.
     „V návrhu zákona, ktorý som predložil na rokovanie vlády, sú navrhnuté viaceré zlepšenia v oblasti dostupnosti a kvality vzdelávania. Chceme napríklad pomôcť deťom, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby mali prístup k širšiemu bezplatnému vzdelávaniu v materských školách, chceme rozšíriť príspevok na dopravu pre deti, ktoré cestujú do škôl, ale navrhujeme aj zmeny v samotnom prerozdeľovaní financií zriaďovateľom škôl, čo je niečo, čo sa zriaďovatelia snažili presadiť už dlhodobo. Ide jednoducho o viaceré zlepšenia, ktoré v praxi pocíti veľké množstvo žiakov, škôl a pedagógov,“ avizoval niektoré základné zmeny minister Plavčan.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce rozšíriť finančný príspevok pre materské školy. Návrh zákona totiž rozširuje okruh detí, za ktoré bude štát uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie o deti, ktoré majú viac ako jeden rok pred plnením povinnej školskej a ktorých zákonný zástupca zároveň preukáže, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi. Rozšíri sa tak okruh detí, ktoré majú nárok na príspevok na vzdelávanie v materských školách, pretože doteraz majú nárok na tento príspevok len deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Po novom tak bude môcť byť príspevok poskytovaný počas celej doby dochádzky do materskej školy u detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Toto opatrenie zlepší dostupnosť vzdelávania pre 5 410 detí materských škôl (6 %) vo veku 2 až 4 rokov.
     Zmeny čakajú aj príspevok na dopravu. MŠVVaŠ SR v súčasnosti poskytuje príspevok na dopravu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu. Príspevok na dopravu sa poskytuje žiakom základných škôl z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola. Podmienkou pridelenia finančných prostriedkov je uzatvorenie školského obvodu medzi obcou, v ktorej má žiak trvalý pobyt, a obcou, v ktorej navštevuje základnú školu. V súčasnosti nedostávajú finančné prostriedky na dopravné žiaci z obcí, v ktorých je zriadená základná škola s konkrétnym vyučovacím jazykom, ale žiaci majú záujem vzdelávať sa v jazyku národnostnej menšiny. V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa preto v návrhu navrhuje odstrániť tento stav a prideľovať finančné prostriedky na dopravu žiaka do školy a späť z obce, kde nie je zriadená základná škola s príslušným vyučovacím jazykom, a to do najbližšej základnej školy s príslušným vyučovacím jazykom. Návrh sa dotkne asi 20 % žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny (asi 5 900 žiakov) a asi 1 % žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (asi 4 520 žiakov), čo spolu predstavuje pomoc pre  10 420 žiakov.
     Rokovanie o tomto návrhu zákona sa začalo už začiatkom mája, ale bolo prerušené a odložené kvôli potrebe dorokovať niektoré navrhované opatrenia z pohľadu finančného krytia. Navrhované dopravné opatrenia totiž vyžadujú dodatočné financie - 430 693 eur v roku 2017 a 1 292 080 eur ročne v nasledujúcich rokoch. Na rokovaniach sa zástupcovia rezortu školstva a rezortu financií dohodli, že na tieto opatrenia, ktoré majú zvýšiť dostupnosť a kvalitu vzdelávania, budú uvoľnené dodatočné finančné zdroje.
 
Prehľad základných zmien, ktoré návrh zákona prináša:
- spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl prostredníctvom výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov,
- poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov,
- poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä z dôvodu vyučovacieho jazyka,
- poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode u žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií  2-krát za štúdium,
- rozšírenie poskytovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách,
- zníženie administratívnej záťaže škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov a pod.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky