Navigácia

Kurikulárna rada

Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom ministra v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti inovácie obsahu výchovy a vzdelávania; reforiem obsahu, foriem a podmienok vzdelávania a najmä je jej úlohou napomáhať kontinuite, systematickosti, participatívnosti procesov zmien a rozvoja v rezorte školstva.    

Kurikulárna rada v oblasti svojej pôsobnosti najmä:  

a) posudzuje návrhy zásadných dokumentov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v kurikulárnej oblasti a prijíma k nim návrhy a vyjadrenia,   

b) vyjadruje sa k štátnym vzdelávacím programom, k ich inováciám, revíziám a dodatkom a ďalším dôležitým dokumentom,   

c) predkladá ministerstvu vlastné podnety z kurikulárnej oblasti,   

d) pripravuje podklady pre rozhodovanie ministra v kurikulárnej oblasti,   

e) predkladá podnety k opisom učiteľských študijných odborov a v spolupráci so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo predkladá ministerstvu návrhy na ich zmeny,   

f) posudzuje a spolupracuje formou konzultácií a svojich návrhov pri tvorbe systémových zmien, legislatívnych zmien a nelegislatívnych zmien zameraných na obsah, formy a podmienky vzdelávania,  

g) vyjadruje sa a spolupracuje pri tvorbe výziev a implementačných plánov strategických projektov, najmä projektov na plnenie úloh Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo projektov v rámci Operačného programu Slovensko,  

h) predkladá ministrovi návrhy na zmeny a doplnenia tohto štatútu. 

Kurikulárna rada zasadá najmenej raz za dva mesiace a vždy, keď o to požiada minister alebo aspoň osem členov/členiek. 

Nový štatút Kurikulárnej rady bol schválený 27. septembra 2023 Príkazom ministra č. 33/2023. 

V prípade otázok nás môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese kurikularnarada@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky