Kurikulárna rada prerokovala aj hodnotenie a klasifikáciu žiakov

05.03.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa 4. marca 2009 zúčastnil na zasadnutí Kurikulárnej rady. S členmi tohto odborného poradného orgánu prerokoval metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných a stredných škôl. Témou diskusie bola tiež vyhláška o organizácii školského roka na základných, stredných, základných umeleckých a praktických školách a na odborných učilištiach. Učitelia z praxe, riaditelia škôl i zástupcovia stavovských organizácií sa zaoberali aj vyhláškou o školských internátoch.
     „Učitelia sa môžu rozhodnúť pre klasifikačné hodnotenie známkou alebo pre slovné hodnotenie“ uviedol Ján Mikolaj. „Ale aj slovné hodnotenie musí mať svoje pravidlá a malo by vyústiť do porovnateľného výsledku,“ dodal minister školstva. Členovia Kurikulárnej rady sa zhodli na tom, že vysvedčenie je úradný doklad. Okrem toho, že motivuje žiakov k lepším výsledkom, významná je aj jeho porovnateľnosť pri prestupe na inú školu v rámci Slovenska i zahraničia.
     Kurikulárna rada prerokovala aj vyhlášku o organizácii školského roka, ktorá určuje obdobie trvania školského roka, termíny prázdnin i obdobie odbornej a umeleckej praxe na stredných školách. Podľa nového návrhu bude môcť minister školstva mimoriadne prerušiť školské vyučovanie na nevyhnutný čas, ak dôjde k nepredvídanej udalosti, akou bola napríklad nedávna energetická kríza. Túto právomoc bude mať aj pri iných závažných udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.
     Účastníci stretnutia sa zaoberali aj vyhláškou o školských internátoch, ktorá upravuje organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto zariadeniach a podrobnosti o počtoch detí a žiakov vo výchovných skupinách.  Vykonávací predpis rieši taktiež personálne a materiálne zabezpečenie internátu.
     Na najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo konať ešte pred letnými prázdninami, sa Kurikulárna rada bude venovať aj kvalite vzdelávania.
Fotogaléria

Bratislava 5. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku