Kritériá vstupného hodnotenia projektov

Odborná komisia VEGA vykonáva vstupné hodnotenie projektov v rámci dvoch kôl výberu. V prvom kole výberu sa posudzuje aj kvalita publikačnej činnosti vedúceho projektu, resp. jeho zástupcu na základe kritérií vstupného hodnotenia projektov, schválených príslušnými orgánmi VEGA. Komisia VEGA pri tom postupuje podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) a čl. 2 ods. 18 pravidiel VEGA.
 
Ambíciou kritérií vstupného hodnotenia je predovšetkým stanovenie minimálnych požiadaviek na kvalitu a kvantitu publikačných výstupov vedúceho projektu, príp. aj jeho zástupcu pre potreby prvého kola výberu. Komisie VEGA pri hodnotení zohľadňujú aj obsahový prienik alebo vzájomnú nahraditeľnosť publikácií.

Etické aspekty publikačnej činnosti sú nadradené vo vzťahu k splneniu kritérií vstupného hodnotenia jednotlivých komisií VEGA. Komisie VEGA pri svojom hodnotení nezohľadňujú publikačné výstupy, ktoré vyšli v tzv. predátorských časopisoch alebo vydavateľstvách.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky