Kritériá používané pri záverečnom hodnotení projektov

Komisia VEGA pri záverečnom hodnotení projektu komplexne posudzuje výsledky projektu v zmysle čl. 3 ods. 3 pravidiel VEGA. 

Do hodnotenia sa započítavajú iba tie odborne posudzované publikácie, v ktorých sa uvádza materské pracovisko riešiteľov a evidenčné číslo projektu vo VEGA. 
Pre hodnotenie sú relevantné iba práce členov riešiteľského kolektívu, ktoré priamo súvisia s riešenou problematikou.

Ak nie je vykazovaná publikácia dokladovaná v záverečnej správe projektu elektronickou verziou (úplnou, resp. redukovanou so všetkými náležitosťami potrebnými na rozhodnutie komisie VEGA), neuvažuje sa do hodnotenia.
Ak nie je uvedený podiel riešenej problematiky príslušného projektu v uvádzanej publikácii, komisia VEGA neberie túto publikáciu do úvahy pri hodnotení.

Komisia VEGA pri posudzovaní výsledkov zváži obsahový prienik alebo vzájomnú nahraditeľnosť publikácií. 

Publikačné výstupy, ktoré vyšli v tzv. predátorských časopisoch, sa do hodnotenia neuvažujú.
 
Ak bol publikačný výstup projektu vytvorený s podporou viacerých projektov VEGA, tak sa publikácia alikvotne rozdelí medzi projekty VEGA, pokiaľ to nie je v práci špecifikované inak. 
Podpora projektu z iných zdrojov (národných, medzinárodných) okrem VEGA neovplyvňuje podiel riešenej problematiky projektu na publikácii.

Etické aspekty výsledkov projektu sú nadradené vo vzťahu k splneniu kritérií jednotlivých komisií VEGA.
 
Komisia VEGA môže zohľadniť dokumentovanú a preukázanú snahu riešiteľov o dosiahnutie vedeckého pokroku v riešenej problematike aj v prípade nesplnenia niektorých z kritérií jednotlivých komisií VEGA.


Kritériá, ktoré sa používajú pri záverečnom hodnotení projektov v jednotlivých komisiách VEGA:
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky