Navigácia

Kritériá používané pri záverečnom hodnotení projektov

Komisia VEGA pri záverečnom hodnotení projektu komplexne posudzuje výsledky projektu v zmysle čl. 3 ods. 3 pravidiel VEGA. 

Do hodnotenia sa započítavajú iba tie odborne posudzované publikácie, v ktorých sa uvádza domovské pracovisko riešiteľov a evidenčné číslo projektu vo VEGA. Na hodnotenie sú relevantné iba práce členov riešiteľského kolektívu, ktoré priamo súvisia s riešenou problematikou.

Ak nie je vykazovaná publikácia dokladovaná v záverečnej správe projektu elektronickou verziou (úplnou, resp. redukovanou so všetkými náležitosťami potrebnými na rozhodnutie komisie VEGA), neuvažuje sa do hodnotenia.

Pri publikačnom výstupe je potrebné uvádzať podiel, ktorý súčasne vyjadruje, nakoľko riešená problematika projektu VEGA prispela k obsahu vedeckých poznatkov v danej publikácii a s podporou koľkých projektov VEGA publikácia vznikla. Podpora projektu z iných zdrojov (národných, medzinárodných) okrem VEGA neovplyvňuje hodnotu tohto podielu.

Komisia VEGA pri posudzovaní výsledkov zváži obsahový prienik alebo vzájomnú nahraditeľnosť publikácií. 

Publikačné výstupy, ktoré vyšli v tzv. predátorských časopisoch, aktuálne vykazujúcich znaky účelového správania, sa do hodnotenia neuvažujú. Etické aspekty výsledkov projektu sú nadradené vo vzťahu k splneniu kritérií jednotlivých komisií VEGA.

Komisia VEGA môže zohľadniť dokumentovanú a preukázanú snahu riešiteľov o dosiahnutie vedeckého pokroku v riešenej problematike aj v prípade nesplnenia niektorých z kritérií jednotlivých komisií VEGA.

Pri záverečnom hodnotení je projekt zaradený do kategórie nesplnil ciele v prípade, ak nedošlo k splneniu väčšiny stanovených cieľov, resp. sa nedosiahla úroveň výsledkov podľa kritérií záverečného hodnotenia projektov, publikačné výstupy v ich kvantite a kvalite sa za celé obdobie riešenia projektu považujú za nedostatočné (neúspešne riešenie projektu) alebo nesplnil priebežné, čiastkové ciele pri predčasnom ukončení riešenia a financovania projektu, príp. vedúci projektu nepodal záverečnú správu a potrebné podklady na hodnotenie v zmysle pravidiel a pokynov VEGA.

Kritériá, ktoré sa používajú pri záverečnom hodnotení projektov v jednotlivých komisiách VEGA:

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky