Navigácia

Kritériá používané pri vyjadrovaní sa Akreditačnej komisie

Táto stránka má archívny charakter a jej obsah nezodpovedá súčasnej právnehj úprave. Novelou zákona o vysokých školách sa ukončila činnosť Akreditačnej komisie k 31. decembru 2019. Vykonávanie vonkajšieho systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vykonáva Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Nižšie uvedené kritériá sa aplikujú len na dokončenie konaní, ktoré nedokončila Akreditačná komisia alebo vychádzajú zo záverov akreditácie podľa predchádzajúcej právnej úpravy.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo") na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválilo dňa 5. apríla 2013 kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania a dňa 13. februára 2018 kritériá akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania.
Uvedené kritériá podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") používa Akreditačná komisia pri výkone svojej pôsobnosti.
Materiály obsahujú súbory kritérií používaných pri akreditácii študijných programov vysokoškolského vzdelávania. Akreditačná komisia sa na základe vyhodnotení plnenia kritérií (používaných v závislosti na type žiadosti) vyjadruje k žiadostiam vysokých škôl o posúdenie ich spôsobilosti uskutočňovať študijné programy oprávňujúce udeliť ich absolventom príslušné akademické tituly.

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania

Kritériá akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokoškolského vzdelávania 

    
      V súlade s § 82 ods. 7 zákona na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl ministerstvo schválilo 5. apríla 2013  kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Oznámenie o oprave chyby v kritériách používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
 

     Rozhodnutím zo dňa 3. apríla 2003 boli na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválené kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií. Tieto kritériá používa Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona pri akreditácii nevysokoškolskej inštitúcie pre príslušný študijný odbor, t. j. pri posudzovaní spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu v tomto odbore.

Kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií
 

      4. apríla 2013 boli ministerstvom schválené kritériá, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona pri hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy. Uvedené kritériá používa Akreditačná komisia pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy.

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Oznámenie o oprave chýb v kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Oznámenie o doplnení kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Oznámenie o doplnení kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy


      V súlade s § 82 ods. 7 zákona ministerstvo dňa 4. apríla 2013 na návrh Akreditačnej komisie, po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválilo kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy.

Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy


      Rozhodnutím z 3. decembra 2013 v súlade s § 82 ods. 7 zákona ministerstvo schválilo kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Pedmetné kritériá Akreditačná komisia používa pri posudzovaní vnútorného predpisu vysokej školy upravujúceho vnútorný systém kvality a podkladov na jeho uplatnenie, ktoré vysoká škola predkladá raz za 6 rokov v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. 

Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Skočiť na začiatok stránky