Kreatívne čitateľské projekty s podporou záložky do knihy

  • Foto: SPK
  • Dátum: 03.09.2021

Slovenská pedagogická knižnica s poznaním, že kreatívne čítanie motivuje žiakov, aby rozprávali o knihách so silným príbehom, premýšľali o nich a spätne sa k nim vrátili, vyhlásila dva čitateľské projekty pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2021.

logo SPK

Prvým projektom je 12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

Druhým projektom je 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Ország Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Uvedený projekt je určený žiakom zo slovenských stredných škôl.

Cieľom oboch projektov je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom a školským knihovníkom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie literárneho motívu z prečítaného textu. Rovnako zámerom oboch projektov je, aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene dobrých príkladov z praxe a taktiež k poznávaniu histórie, kultúry, jazyka, literatúry či regionálnych zvykov v oboch republikách.

Pridanou hodnotou uvedených projektov bude, že práca na záložkách prinesie žiakom potešenie z tejto činnosti, obohatí ich o skúsenosť zo sústredenej práce a takisto aj o pocit hrdosti nad ňou samou. Žiak sa pri nej naučí nielen preberať spolurozhodovanie o tom, čo sa ho samotného týka, ale naučí sa aj rešpektovať potreby druhých a čestne si splniť svoj záväzok voči poväčšine neznámemu rovesníkovi z pridelenej partnerskej školy.

Do projektov sa môžu prihlásiť všetky školy bez ohľadu na to, či majú zriadenú školskú knižnicu, alebo majú na škole len kabinetnú zbierku kníh. Bližšie informácie o uvedených projektoch sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku