Kreatívne čítanie, ktoré spája a vytvára priateľské vzťahy medzi slovenskými a českými rovesníkmi

  • Dátum: 25.08.2020

Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že zakomponovanie radosti do učenia zvyšuje úroveň absorbovania informácií, ich zapamätanie a schopnosť ich ďalšieho využívania, vyhlasuje dva projekty na podporu kreatívneho čítania žiakov zo základných škôl a stredných škôl zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.

Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 s cieľom pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomostí a zručností. Rovnako ich poslaním je vytváranie živých spoločenstiev v triedach, v ktorých by žiaci priateľsky spolupracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy.

Prvým projektom je 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze, ktorý je určený slovenským a českým základným školám a osemročným gymnáziám. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Sprievodným programom výroby záložiek môžu byť napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných knihách, besedy s rodičmi alebo starými rodičmi žiakov o obľúbených knihách, besedy so spisovateľmi alebo s ilustrátormi, návštevy školskej knižnice alebo verejnej knižnice, rozhlasové relácie s cieľom priblížiť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu, vyučovacie hodiny zamerané na poznávanie štátnych jazykov, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike a v Českej republike.

Druhým projektom je 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby. Uvedený projekt je určený slovenským stredným školám. Stredoškoláci môžu výrobu záložiek takisto doplniť rôznymi aktivitami zameranými na podporu kreatívneho čítania, ako sú napríklad žiacke besedy o prečítaných knihách, prezentácie o najznámejších divadelných osobnostiach formou krátkych referátov, slohových prác alebo powerpointových prezentácií, besedy s divadelnými osobnosťami, vyučovacie hodiny zamerané na zoznamovanie sa s inscenačnou tvorbou profesionálneho divadelníctva na Slovensku prostredníctvom inscenácií, osobností, divadiel, podujatí a festivalov, návštevy školskej knižnice alebo verejnej knižnice.

Pridanou hodnotou uvedených projektov je, že sa do nich môžu prihlásiť všetky školy bez ohľadu na to, či majú zriadenú školskú knižnicu, alebo majú na škole len kabinetnú zbierku kníh.

Bližšie informácie o uvedených projektoch i elektronické prihlášky sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku