Konzultačné hodiny týkajúce sa realizácie projektu a finančného riadenia projektu

Osobné konzultácie týkajúce sa realizácie projektu alebo finančného riadenia projektu sú možné po dohovore s kontaktnými osobami, ktoré sú zodpovedné za administráciu projektu na MŠ SR.

Telefonické konzultácie týkajúce sa realizácie projektu a finančného riadenia projektu sú poskytované v nasledovných časoch: v pracovné dni v čase od 8:30 do 11:30 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov.

Inštrukcie k vyplneniu žiadostí o platbu a preukazovaní oprávnenosti výdavkov  môže konečný prijímateľ/príjemca pomoci  nájsť aj v „Príručke pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu“, ktorá je zverejnená na webovej stránke MŠ SR.

Riadiaci orgán pre programové obdobie 2007-2013 a Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre programové obdobie 2004-2006:

Ministerstvo školstva SR
Sekcia európskych záležitostí
Odbor pre Operačný program vzdelávanie
Stromová 1, 813 30, Bratislava

Ministerstvo školstva SR
Sekcia ekonomiky pre ŠF EÚ
Stromová 1, 813 30, Bratislava

Konzultácie týkajúce sa realizácie (monitorovania) projektu poskytujú zamestnanci Odboru pre Operačný program Vzdelávanie.

Sekretariát SEZ:
Tel.:  00421/2/69252 261
Fax: 00421/2/69252 209

Konzultácie týkajúce sa finančnej realizácie projektu poskytujú zamestnanci Sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ.

Sekretariát SE ŠF:
Tel.:  00421/2/69252 281 alebo 69252 226
Fax: 00421/2/69252 268 alebo 69252 279

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku