Koniec papierovým potvrdeniam o návšteve školy

18.10.2019

     Od 1. septembra 2019 do platnosti vstúpili ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Uvedená legislatíva sa týka primárne tzv. potvrdení o návšteve školy, teda získavania informácie o štatúte žiaka a študenta. Orgány verejnej moci (OVM) sú tak pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a tieto údaje si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.
     Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú aj centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ako aj centrálny register študentov vysokých škôl. Rezort školstva získava údaje o žiakoch prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS), ktorý od 15. septembra 2019 zbieral informácie o žiakoch prostredníctvom škôl. Z celkového počtu škôl, ktorých je 6 897, odoslalo údaje 6 893 škôl (t. j. 99,9 % škôl). Zabezpečenie údajov od zvyšných škôl rieši rezort školstva osobne.
     Tento rok neboli žiadne väčšie problémy, zber prebehol v poriadku a momentálne sa spracovávajú údaje pre potreby štatistík, ktoré budú dostupné v novembri 2019.
     Dáta poskytuje ministerstvo školstva informačnému systému verejnej správy OverSi, ktorý je v gescii Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Prístup do systému OverSi je k dispozícii všetkým orgánom verejnej moci.
     V prípade poskytovania tzv. potvrdení o návšteve školy ide o Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (v tomto prípade nemusia poberatelia prídavkov na dieťa - rodičia alebo iné oprávnené osoby - doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy na úrady práce, prídavky na dieťa sú vyplácané automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom), Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zdravotné poistenie, Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré potvrdenie o návšteve školy využíva napríklad pri overovaní dane za odpad. Od 1. decembra pribudne aj Finančná správa, kde je potvrdenie o návšteve školy potrebné na účely vyplatenia daňového bonusu na vyživované dieťa.
     Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom nemôže získať údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V takýchto prípadoch bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce. Všetky požadované informácie sú uvedené na webovej stránke https://stopbyrokracii.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku