Konferencia Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch

ERASMUS bolognaproces bolognaproces
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovali národnú konferenciu s názvom Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch.
 
Konferencia sa uskutočnila dňa19. apríla 2016 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
 
Cieľom konferencie bolo predstaviť odbornej verejnosti výsledky projektu, ktorý bol podporený v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+ „Podpora implementácie reforiem EHEA.“ Prostredníctvom výzvy Európska komisia posilňuje reformu vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. Záverečná konferencia zároveň vytvorila priestor na diskusiu o príležitostiach a výzvach pre aktívne pôsobenie a sieťovanie univerzít v regionálnom rozvoji s ostatnými aktérmi, zhodnotenie miery zapojenia univerzít do sociálneho, ekonomického, ale aj kultúrneho a environmentálneho rozvoja regiónu a tiež miery pripravenosti univerzít na zužitkovanie svojho inovačného a výskumného potenciálu.
 
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl a fakúlt na Slovensku, zástupcovia samospráv, zamestnávateľov a tretieho sektora.
 
Program konferencie
9:00 - 9:40 Registrácia
9:40 - 9:45 Otvorenie
Libor Vozár, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, expert projektu HEREG
9:45 - 10:05 Úvodné príhovory
Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Bielik, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
 
10:05 - 10:30 O úlohe školstva a vzdelania v regionálnom rozvoji 
Julius Horváth, Stredoeurópska univerzita (CEU), zahraničný expert
10:30 - 11:00 Ako slovenské vysoké školy pomáhajú rozvíjať regióny
Jozef Jurkovič, MŠVVaŠ SR
Danka Moravčíková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, expert projektu HEREG
Štefan Rehák, Ekonomická univerzita v Bratislave, expert projektu HEREG
 
11:00 -11:30 Prestávka a občerstvenie
11:30 -11:45 Budovanie inovačného ekosystému v Košiciach
Anton Čižmár, Technická univerzita v Košiciach
11:45 - 12:45 Panelová diskusia
Moderuje Libor Vozár, expert projektu HEREG
 
Jozef Habánok, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ivan Hruška, Košice IT Valley
Dana Mažgútová, Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska
 
 
12:45 – 13:00 Záverečné zhrnutie
Jozef Jurkovič, MŠVVaŠ SR
Libor Vozár, expert projektu HEREG
13:00 Obed

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky