Navigácia

Konferencia Podpora rozvoja zručností pre život v meniacom sa svete

Dňa 6. 6. 2023 sa konala konferencia Podpora rozvoja zručností pre život v meniacom sa svete v rámci iniciatívy Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých. Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018. Hlavným cieľom iniciatívy je podpora vzdelávania dospelých na Slovensku a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom posilnenia vnímania vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva ako nástroja rozvoja osôb a ich kariéry ako i národnej ekonomiky. Aktivity Národného koordinátora na Slovensku, ktorého úlohu vykonáva od 1. 1. 2022 Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV), sú naliehavé najmä v súvislosti s dlhodobo nízkou participáciou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti.

logo ŠIOV

Počas konferencie boli predstavené jednak výstupy iniciatívy od roku 2022, odzneli zaujímavé prednášky a paralelné diskusie, kde hlavnou témou bola podpora rozvoja zručností, motivácie dospelých, odolnosti voči zmenám, prečo je to dôležité a aký to má dopad, či už na jednotlivca, alebo organizácie, zamestnávateľov. Konferencia je tiež jednou z aktivít, ktoré ŠIOV realizuje v rámci Európskeho roku zručností 2023, prehľad všetkých aktivít nájdete na: https://mesiacvzdelavania.sk/aktivity-siov/.

Celú konferenciu sme sa snažili poskladať obsahovo tak, aby sa vytvoril priestor pre diskusie okolo viacerých zručností a kompetencií, aby čo najviac vynikli aktivity zúčastnených spíkrov a aj samotných účastníkov konferencie, čím sa vytvorili predpoklady na networking medzi rôznymi aktérmi.

Konferenciu otvoril svojím príhovorom Ján Varchola, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia, Brusel. Vo svojom príhovore sa zameral hlavne na predstavenie kľúčových európskych iniciatív počas Európskeho roka zručností 2023.

Prvá časť konferencie bola venovaná prezentáciám od expertov, ktorí sa venujú vo svojej práci podpore rôznych zručností pre život – odolnosť, umelá inteligencia, význam a dopad rozvoja zručností pre život a zistenia z okrúhlych stolov v rôznych regiónoch na Slovensku.

Počas panelovej diskusie Zručnosti pre život na Slovensku sa nám podarilo dať dohromady skupinu expertov, ktorí s účastníkmi zdieľali svoje skúsenosti a plány v oblasti podpory, mediálnej - digitálnej, jazykovej a finančnej gramotnosti.

„Z prezentácií aj diskusií vyšli ako spoločný menovateľ a tiež najväčšia výzva pre súčasnosť aj blízku budúcnosť: odolnosť a pripravenosť na zmeny; zmena myslenia a chápanie podstaty tejto zmeny; kritické myslenie a schopnosť vyhodnocovať informácie a zdroje; schopnosť kriticky a aktívne pristupovať k technológiám ako k nástroju zmeny.“ Ľubica Gállová, ŠIOV

Druhá časť konferencie bola venovaná paralelným diskusiám, kde mali účastníci možnosť zúčastniť sa rozhovorov na témy využitia umelej inteligencie vo vzdelávaní; pozrieť sa na metódy rozvoja zručností v neformálnom vzdelávaní a partnerstvá a rámce podpory rozvoja zručností pre život.

„Záplavu poznatkov a informácií riešime tak, že sa učíme od konkrétnych ľudí, ktorí nám pomáhajú poznatky nielen získať, ale aj utriediť a prioritizovať, ukázať medzi nim súvislosti, dať príklady z praxe, pomenovať existujúce dilemy a nejednoznačnosti. Toho sú učitelia/mentori/koučovia schopní, pretože téme rozumejú, premýšľajú o nej, vnášajú ju do života a sami ju žijú.“ Peter Guštafík, PDCS.

Všetky výstupy z paralelných diskusií budú spracované do výslednej mapovacej správy Podpora rozvoja zručností pre život, ktorá bude hlavne vychádzať z diskusií počas okrúhlych stolov, ktoré sme realizovali počas minulého roku v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky výstupy budete môcť nájsť na webovej stránke: www.vzdelavaniedospelych.sk Na konferencii sa zúčastnilo 90 účastníkov zastupujúcich rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú formálnym aj neformálnym vzdelávaním, zamestnanosťou a sociálnymi otázkami.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky