Navigácia
Skočiť na obsah

Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania

     Návrh koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania bol schválený uznesením vlády SR č. 206 zo dňa 2. apríla 2008.
     Z Dohovoru o právach dieťaťa vyplýva úloha orgánov štátnej správy a samosprávy vytvárať podmienky pre rovnaké možnosti detí v prístupe ku vzdelávaniu so zvláštnym dôrazom na tie skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych a kultúrnych špecifík vo vzdelávacom systéme znevýhodnené.
     Koncepcia je vypracovaná na základe požiadaviek a potrieb praxe. Na vytvorení materiálu sa spolupodieľali členovia Rady expertov MŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov. Koncepčné zámery v oblasti vzdelávania boli konzultované so zástupcami Úradu vlády SR a Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Koncepcia sa skladá z troch základných častí:

  • analýza súčasného stavu,
  • koncepčné zámery,
  • navrhované odporúčania a opatrenia na zlepšenie vzdelanostnej úrovne.

Podrobnejšie doplňujúce informácie sú uvedené v prílohách.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky