Navigácia

Komentár 02/2018 - Encyklopedizmus náš každodenný

Slovensko v roku 2008 realizovalo zásadnú zmenu systému určovania obsahu vzdelávania v jednotlivých druhoch škôl. Nastavenie a implementácia tejto reformy však boli poznačené viacerými nedostatkami, ktoré sa nepodarilo úplne odstrániť ani počas zmien v neskorších rokoch. Ide predovšetkým o prílišné zameranie obsahu vzdelávania niektorých predmetov na teoretické a encyklopedické vedomosti, absenciu obsahovej previazanosti medzi predmetmi a vysokú mieru jeho predpisovania a detailnosti.
Preto odporúčame, aby sa do vyššej miery zjednotila koncepcia tvorby kurikula jednotlivých predmetov. Jej základom by mala byť zmena obsahu vzdelávania tak, aby sa v súlade s deklarovanými všeobecnými cieľmi a medzinárodnými trendmi dôslednejšie zameral na rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov uplatniteľných v ďalšom živote žiakov. Súčasne by sa obsah prírodovedných a spoločenskovedných predmetov mal výraznejšie zamerať na rozvoj bádateľských zručností.
Pri tvorbe kurikula odporúčame vychádzať nielen zo zahraničných vzorov, ale tiež z programov a koncepcií, ktoré boli úspešne overené aj na Slovensku. Pre posilnenie medzipredmetovej previazanosti odporúčame obsah vzdelávania dôslednejšie vymedziť prostredníctvom širších vzdelávacích oblastí.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky