Navigácia

Komentár 01/2021 - Riaditelia: Dvakrát a dosť?!

Podľa zistení viacerých výskumov majú riaditelia významný vplyv na kvalitu vzdelávania, predovšetkým cez pôsobenie na pedagogických zamestnancov. Na Slovensku sa opakovane otvára diskusia o tom, či ku skvalitneniu školského prostredia môže prispieť obmedzenie počtu funkčných období riaditeľa. V predkladanom komentári testujeme hypotézu o vplyve dĺžky praxe riaditeľa na spokojnosť učiteľov cez obmenu pedagogického zboru a priemernú výšku nenárokovateľnej zložky mzdy na zamestnanca školy.

Analýza na základe údajov z medzinárodného prieskumu TALIS 2018 indikuje, že spokojnosť učiteľov v školách, kde pôsobili riaditelia v druhom funkčnom období, je významne vyššia oproti prvému a tretiemu obdobiu, avšak nie oproti štvrtému a piatemu. Tieto nejednoznačné výsledky môžu byť dôsledkom faktorov, ktoré nevieme v analýze zohľadniť, napr. rôzne správanie sa aktérov pri výbere riaditeľa. Priemerná výška osobných príplatkov a odmien sa javí ako dôležitý nástroj, ktorým riaditeľ môže ovplyvniť spokojnosť učiteľov. Pre reguláciu funkčných období riaditeľa by bolo potrebné dokázať, že riaditelia s dlhšou praxou v priemere znižujú kvalitu školy, čo táto analýza nepreukázala.

Práca prešla recenzným konaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky