Klub učiteľov nultého ročníka

  • Dátum: 20.04.2015
     Stretávajú sa v ňom učitelia Prešovského a Košického kraja, ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v nultom ročníku. Stretnutie pripravuje Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov.
     V spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou v Prešove a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove organizujú dve stretnutia - 27. apríla 2015 v priestoroch ZŠ v Humennom a 30. apríla 2015 v priestoroch ZŠ Šamudovce.
     Učitelia takto získajú spätnú väzbu priamo na svoju prax a získané poznatky môžu následne uplatniť vo svojej každodennej praxi.
     Pozorovania dňa 27. apríla 2015 sa zúčastnia učitelia zo ZŠ Hlinné a ZŠ Čičava, pozorovania dňa 30. apríla 2015 sa zúčastnia učitelia zo ZŠ s MŠ Terňa, ZŠ Kamenná Poruba, ZŠ I. Krasku Trebišov, ZŠ s MŠ Krivany, ZŠ Humenné, ZŠ Chminianské Jakubovany a ZŠ Sečovce. Učitelia z vyššie uvedených základných škôl už potvrdili svoju účasť na stretnutí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku