Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

  • Dátum: 27.11.2014

     Juraj Draxler dnes udelil Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Oceňovanie významných predstaviteľov vedecko – technickej komunity následne pokračovalo seminárom o patentoch Jozefa Murgaša určeným odbornej i laickej verejnosti.
     Veľkú medailu Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky udelil RNDr. Richardovi Kvetňanskému, DrSc. za zásluhy o rozvoj vedy v oblasti neuroendokrinných regulácií za stresu a za mimoriadnu publikačnú aktivitu a citovanosť jeho prác.
     Malú medailu Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí udelil Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc. za úspešné riešenie projektov v 7. Rámcovom programe, vrátane ERC Starting grantu v oblasti vývoja zariadení na diagnostiku rakoviny a v oblasti bionanotechnológií.
     „Týmto ocenením vyjadrujeme vďaku vedcom, ktorí trpezlivo, často aj v nie celkom adekvátnych podmienkach tvoria významné hodnoty, rozvíjajú našu spoločnosť, posúvajú ľudstvo dopredu“, povedal počas udeľovania vyznamenaní minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Zároveň dodal, že rezort pod jeho vedením pripraví nový systém verejných ocenení špičkových vedcov. „Cieľom je posilniť mediálne pokrytie a zvýšiť spoločenskú prestíž cien, ktoré udeľujeme. Verejnosť musí vedcov spoznávať cez komunikačné aktivity aj prostredníctvom takýchto podujatí a prostredníctvom takýchto ocenení“.
     Minister zároveň udelil Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov. Toto ocenenie získala Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. za výskum konštrukčných materiálov pre novú generáciu jadrových reaktorov.
      „Máme ostrovy špičkovej vedeckej kvality a v nich vychádzajúce hviezdy slovenskej vedy. Registrujeme ich a budeme ich výraznejšie podporovať“, zdôraznil nový minister školstva. Podotkol však, že pre návrat mladých slovenských vedcov zo zahraničia musia existovať dobré materiálne podmienky aj priaznivé, kolegiálne prostredie. „V určitej fáze života má človek prirodzenú túžbu vrátiť sa domov,“ povedal. “Repatriáciu výskumníkov finančne významne podporuje aj Európska únia. Naše školy a vedecké pracoviská musia prejaviť vôľu a pripravenosť túto pomoc naplno využívať a najmä rozvíjať naozaj zaujímavý, kvalitný výskum, ktorý mladej vedeckej špičke ponúkne možnosti rozvoja.“
     V poradí druhý ročník udeľovania vyznamenaní – Cena Samuela Mikovíniho prebiehal v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Je jedným z podujatí, ktoré pomáhajú zvýšiť povedomie o slovenských vedcoch, ich kvalitách, ale zároveň uchovávajú v pamäti velikánov našej vedeckej komunity, ku ktorým patril i Samuel Mikovíni. Ten vytvoril pred viac ako dva a pol storočím unikátny banský vodohospodársky systém, ktorý je vo svojej podstate zachovaný dodnes. Jeho systém vodných nádrží - tajchov, ktorým definitívne vyriešil otázku energetickej základne baníctva v banskoštiavnickom rudnom revíri sa zachoval vo svojej podstate dodnes.

     Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. pôsobí na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pracuje ako výskumný pracovník. Zaoberá sa výskumom konštrukčných materiálov pre nové generácie jadrových reaktorov ako aj experimentálny reaktor ALLEGRO. Zúčastnila sa 2 zahraničných výskumných stáží, jej publikačná činnosť zahŕňa 12 karentovaných článkov, 2 články v časopisoch evidovaných v databáze Scopus a 23 medzinárodných konferenčných príspevkov. Je (bola) spolu-riešiteľkou 2 zahraničných a 2 domácich výskumných projektov.

     Ing. Ján Tkáč, DrSc. je odborníkom v oblasti bionanotechnológií. Je jediným riešiteľom prestížneho ERC Starting grantu na Slovensku, so zameraním na využitie nanomateriálov pri príprave biočipov využiteľných v diagnostike ochorení vrátane viacerých druhov rakoviny. Nanomateriály sa v jeho skupine využívajú i pri príprave biobatérií, zariadení schopných vyrábať elektrickú energiu priamo z cukrov – je to problematika, ktorej sa venujú ako jediní na Slovensku.

     RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., je medzinárodne vysoko uznávaný vedecký pracovník v oblasti výskumu odpovede nervového a endokrinného systému organizmu na stresové podnety. V minulosti zastával pozíciu riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, ktorý bol pod jeho vedením uznaný Komisiou Európskej únie za Centrum Excelentnosti EÚ v oblasti biologicko-lekárskeho výskumu. Jeho skúsenosti a metodické prístupy vo výskume sa využili aj v klinickej praxi. Bol zodpovedný za vedecký program slovenského kozmonauta Ivana Bellu na vesmírnej stanici MIR. Výsledky výskumu uverejnil v 550 publikáciách, je jedným z najcitovanejších vedeckých pracovníkov SR a počet vyše 7990 citácií a Hirschov citačný index 45, dokumentujú význam prínosu jeho práce do pokladnice svetovej vedy.

Foto: Michal Kríž

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku