Navigácia

Júl 2022

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) pre jednotlivé školy na rok 2022 financovaných zo ŠR – kód zdroja 111. 

V období od 1.1.2022 do 30.6.2022 bola výška normatívu na osobné náklady 1 AU/1 mesiac v sume 1 016 eur.

V období od 1.7.2022 je výška normatívu na osobné náklady 1 AU/1 mesiac v sume 1 047 eur, vzhľadom na 3% valorizáciou platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Dodatku č. 1 .

Počet AU na rok 2022 je v databáze uvedený osobitne na obdobie od 1.1.2022 do 31.8. 2022 a na obdobie od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

Finančné prostriedky na osobné náklady AU na rok 2022 sú uvedené taktiež osobitne, a to:

  • vo výške ako boli pridelené v januári 2022 pred zberom údajov o AU a 3% valorizáciou platov
  • aktualizovaná výška finančných prostriedkov na osobné náklady AU po zbere údajov o AU na nasledujúci školský rok a 3% valorizácii platov od 1. júla 2022.

 

Vzhľadom na narastajúci počet žiadostí o pridelenie asistenta učiteľa vyvíjalo ministerstvo školstva niekoľko mesiacov úsilie na to, aby mohlo poskytnúť financie na ich ďalšie pridelenie aj nad rámec možností štátneho rozpočtu. Vďaka spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou sa podarilo navrhnúť efektívnu zmenu financovania komponentov Plánu obnovy a odolnosti tak, že budeme vďaka tomu môcť dodatočne financovať pridelenie ďalších AU už od októbra 2022.

Zmenou v tomto ohľade bude systém prideľovania. AU nebudú prideľovaní priamo na školu ale do poradenských centier, ktoré pridelia asistentov na základe potrieb detí a žiakov.

Skočiť na začiatok stránky