Jeseň bola v znamení online seriálov o subkultúrach mládeže z dielne IUVENTA

V priebehu októbra až decembra IUVENTA realizovala nový seriál webinárov zameraných na vzdelávanie o subkultúrach a kontrakultúrach mládeže.

logo IUVENTA

Seriál bol ponúknutý celoslovensky a prebiehal online. Príprava seriálu vyplynula z činnosti pracovnej skupiny IUVENTY zameranej na inklúziu, rovnosť a nediskrimináciu.

Seriál pozostával z 8. dielov, ktoré boli zamerané na nasledujúce témy:

  • Blues – z plantáží USA do celého sveta
  • Hip Hop-Slová z tmy – z getta ku zlatým soškám
  • Ako vznikol Rock? Dnes to nebude o geológii
  • Hippies – kontrakultúra, ktorá zasiahla masy
  • Metalisti – Spoločnosť pod váhou ťažkého kovu
  • Skinheads – robotnícka trieda nespokojnej mládeže
  • Punk ako reakcia na spoločenskú situáciu
  • Potrebujeme svoj punk? Punk v Československu a na Slovensku 

Výber tém bol pripravený so zámerom informovať o signifikantných skupinách mladých ľudí, ktoré výrazne ovplyvnili 20. – 21. storočie a stáli za zrodom rôznych významných javov. Seriál pripravili a lektorsky viedli Marcel Mudrák – regionálny koordinátor IUVENTA pre Nitriansky kraj a sociálny pedagóg Martin Valach z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Banskej Bystrici.

Na webináre sa prihlásilo viac ako 200 účastníkov, z ktorých viac ako tretina boli profesionálni pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, lektori, metodici, výskumníci v oblasti práce s mládežou.

Cieľom podujatí bolo oboznámiť účastníkov s významom subkultúr a kontrakultúr v kontexte majoritnej spoločnosti, základnými spoločnými a diferencujúcimi znakmi medzi subkultúrou a kontrakultúrou, ich vplyvu a dopadu na ich členov, ale aj okolie, a ponúknuť účastníkom webinárov informácie ako pracovať s mladými ľuďmi, ktorí sú členmi subkultúr mládeže.

Seriál bol nastavený ako dlhodobé vzdelávanie, kde boli diely zoradené chronologicky a mnohé informácie na seba nadväzovali. Jednotlivé epizódy boli pripravené so samostatným informačným obsahom tak, že účasť na všetkých dieloch seriálu nebola podmienkou a účastníci mali možnosť vybrať si vzdelávanie, ktoré ich zaujímalo.

V priebehu jednotlivých dielov seriálu lektori poukazovali na kultúrno-historický vývoj, príčiny a dôvody vzniku subkultúr a kontrakultúr mládeže, sociálny a politický kontext,  a rôzne významné súvislosti, ako spomínané skupiny ľudí vplývali na chod spoločností, v ktorých ako členovia subkultúr a kontrakultúr pôsobili. Lektori sa zameriavali na šírenie subkultúr a kontrakultúr z miesta ich vzniku do sveta a Európy a následne ich zaraďovali do lokálneho československého a slovenského kontextu.

Poukazovali na zmeny vo fungovaní subkultúr a kontrakultúr, ako aj ich odlišnosťami v historicko-geograficko-sociálnom kontexte. Väčšine účastníkov webinárov sa subkultúry a kontrakultúry mládeže spočiatku spájali s primárne negatívnymi javmi ako konzumácia návykových látok, násilie, nevhodné sexuálne správanie, odmietanie konformity a pod. Lektori poukázali na dôvody takéhoto správania a príčiny vzniku patologických javov. Snažili sa poukázať aj na prínosné stránky niektorých subkultúr a kontrakultúr a ich vplyv na módu, umenie a iné výrazné vplyvy na kultúru a spoločnosť.

Spätná väzba účastníkov bola pozitívna – na záver každého dielu bol vyhradený priestor na diskusiu, kde bola možnosť pýtať sa otázky ohľadom danej problematiky a zdieľať svoje skúsenosti. Viacerí účastníci si po webinároch vyžiadali od lektorov doplňujúce materiály, príp. informačné zdroje na samoštúdium.

Sme radi, že sme touto sériou webinárov prispeli k lepšiemu pochopeniu mladých ľudí a ich životnej situácie, ako aj k následnému skvalitneniu práce s mládežou. Veríme, že podobný cyklus zopakujeme v budúcnosti a doplníme nové diely zamerané na ďalšie subkultúry mládeže.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky