Január 2018

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2018 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo počtu detí z rodín v hmotnej núdzi k 15.9.2017 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 spracovaného CVTI SR) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2018. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2018 vo výške 91,06 Eur mesačne. 

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2018 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2018 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2018.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku