Január 2017 (aktualizované 27. 1. 2017)

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa (ďalej len „AU“) pre jednotlivé školy na obdobie 1. – 8./2017. Výška príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa na 1 mesiac je 753,00 €.

V septembri 2016 požiadali školy o pridelenie finančných prostriedkov na 3 902 AU pre 14 399 žiakov. Požiadavky oproti predchádzajúcemu zberu (sept. 2015) sa zvýšili o 531 AU (15,7 %).

Od 1. januára 2017 poskytuje ministerstvo finančné prostriedky v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu na 1 710 AU, t. j. vykrýva žiadosti škôl o AU na 43,8 %.  

O finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (novovytvorené prac. miesta) je možné požiadať aj v rámci výzvy „V základnej škole úspešnejší“ vyhlásenej MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje – prioritná os Vzdelávanie. Podrobnosti o výzve nájdete nahttp://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku