Navigácia

J. Horecký: Vybrali sme 40 pilotných škôl, ktoré budú od septembra učiť po novom

Rezort školstva zverejnil zoznam základných škôl, ktoré budú medzi prvými zavádzať nový Štátny vzdelávací program od septembra 2023. Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú skupinu 40 škôl. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl, ako sa pôvodne plánovalo.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Loga_EU+POO+minedu_a

Zvýšenie atraktivity školy, vytvorenie školského vzdelávacieho programu s pomocou odborníkov, modernizácia a inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu, spolupráca s inými školami či zdieľanie skúseností. To sú najčastejšie motívy riaditeľov škôl, prečo sa chcú medzi prvými zapojiť do postupného zavádzania nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).

Expertný tím, v ktorom bolo zastúpené ministerstvo školstva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) vybral zoznam 40 škôl, ktoré budú od nasledujúceho školského roka učiť žiakov podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Na to, aby bola reforma vzdelávania úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien do škôl a ich spätné vyhodnocovanie. Rezort školstva preto oslovil školy ochotné participovať na overovaní zmien. Riaditelia základných škôl mohli prostredníctvom online formulára na stránke vzdelavanie21.sk prihlásiť svoju školu v čase od 20. februára do 3. marca 2023. Túto možnosť využilo celkom 109 základných škôl, 98 z nich prejavilo záujem o zapojenie už od nasledujúceho školského roka 2023/2024.

„Pôvodný cieľ bolo nájsť 30 základných škôl, pre vysoký počet kvalitných prihlášok a motivovaných škôl sme sa rozhodli skupinu rozšíriť. Bolo to skutočne náročné rozhodovanie a s tímom sme strávili viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl. Verím, že nás čaká prínosná spolupráca pre všetky zúčastnené strany. Počet škôl vstupujúcich do pilotného overovania je limitovaný kapacitnými možnosťami NIVAMu a Regionálnych centier podpory učiteľov. Uvedomujeme si totiž, že tieto prvé školy budú potrebovať silnú expertnú podporu. Okolo každej školy vznikne podporný expertný tím,“  hovorí J. Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pilotné školy neostanú na implementáciu zmien samé. Budú môcť využiť úzku spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaM a Regionálnych centier podpory učiteľov. Získajú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

„V priebehu apríla pripravujeme širšie stretnutia s vedením vybraných 40 škôl. Zúčastnia sa ich tiež zástupcovia ministerstva, Regionálnych centier podpory učiteľov a  Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Budeme hovoriť najmä o intenzívnej spolupráci, ktorú pripravujeme pre túto prvú skupinu škôl,“ približuje Denisa Šukolová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Cieľom nového kurikula základného vzdelávania je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých žiakov a žiačky. Aj preto bol pri výbere základných škôl kladený vysoký dôraz na rôznorodosť pilotnej skupiny, rovnomerné zastúpenie všetkých krajov a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov. Podľa možností krajov sa prihliadalo aj na zastúpenie z miest a menších obcí. Dôležitou podmienkou bolo, aby pri zavádzaní nového ŠVP boli zastúpené aj neplnoorganizované školy, aktuálne tvoria štvrtinu vybraných. V zozname sú aj tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, tri s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším z kritérií bola aj účasť súkromných a cirkevných škôl. Vybrané boli všetky cirkevné školy, ktoré si podali registráciu. Expertný tím prihliadal aj na geografickú blízkosť Regionálneho centra podpory učiteľov, angažovanosť škôl a ich účasť v pilotnom overovaní vzdelávacích cyklov podľa dodatku č. 8 k aktuálne platnému Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Autori kurikulárnych zmien budú priebežne vyhodnocovať skúsenosti, ktoré prinesie prax v procese postupného zavádzania nového obsahu a foriem základného vzdelávania. Podľa tejto spätnej väzby sa pristúpi k vylepšeniu komunikačnej stratégie, nastavených podporných mechanizmov, a prípadne k cyklickým úpravám ŠVP. Spätná väzba bude zohľadnená aj pri tvorbe sprievodných metodických materiálov.

Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania ŠVP v školskom roku 2024/2025, bude otvorená na jeseň 2023. Očakávame, že do postupného zavádzania vstúpi najmenej ďalších 100 škôl. V roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

Zoznam škôl, ktoré budú ako prvé zavádzať nové kurikulum  je zverejnený na stránke https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/.

Informačná kampaň pre odbornú verejnosť

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje pre pedagogickú verejnosť online diskusie, kde sa predstavia najzásadnejšie zmeny v štandardoch jednotlivých vzdelávacích oblastí. Online podujatia sa budú konať od 12. do 28. apríla 2023 v popoludňajšom čase prostredníctvom platformy MS Teams. Harmonogram podujatí, prihlasovací formulár a formulár na otázky pre autorské tímy sú dostupné na stránke www.vzdelavanie21.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky