J. Horecký: Rodičia získajú právo na miesto v materskej škole pre deti od troch rokov a prinášame aj ďalšie zlepšenia v oblasti inkluzívneho vzdelávania

Právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od 3 rokov veku a flexibilnejšie reagovanie na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov, to sú významné opatrenia, ku ktorým rezort školstva pripravil návrhy legislatívnych úprav. Návrh novely školského zákona a súvisiacich zákonov bol po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania schválený na rokovaní vlády 22.2.2023. Východiskom pre úpravu zákonov sú ciele a úlohy vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti SR smerujúce k zabezpečeniu prístupu ku kvalitnému a dostupnému predprimárnemu vzdelávaniu všetkých detí bez rozdielu od 3 rokov ich veku a k zabezpečeniu a rozvíjaniu kvality inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti a žiakov v regionálnom školstve.

minister školstva Ján Horecký

Právo  na miesto v materskej škole

Zámerom rezortu školstva je, aby malo každé dieťa od troch rokov právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcou alebo regionálnym úradom školskej správy. Rezort tak reaguje na požiadavky rodičov na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému a dostupnému predprimárnemu vzdelávaniu pre všetky deti postupne od štyroch a neskôr aj od  troch rokov veku. Úprava sa na školský rok 2024/2025 týka štvorročných detí a od školského roka 2025/2026 aj trojročných detí.

Každý rodič bude môcť uplatniť svoje právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie prioritne v spádovej materskej škole. Ak tá nebude môcť objektívne zabezpečiť toto právo, nastupuje iná materská škola zriadená obcou v obci, kde má dieťa trvalý pobyt. Ak to nebude možné ani v takej škole, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude môcť rodič uplatniť v materskej škole,  zriadenej inou obcou alebo regionálnym úradom školskej správy, ktorá má kapacitné možnosti a nachádza  sa najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.

„Náš návrh bude mať pozitívny vplyv nielen na zabezpečenie rovnoprávneho prístupu k predprimárnemu vzdelávaniu ale aj na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a nepriamo aj na zvýšenie zamestnanosti vo všetkých regiónoch. Predpokladáme, že zvýšením účasti čo najvyššieho počtu detí od troch rokov veku v materských školách zlepšíme tým aj ich pripravenosť na vzdelávanie v základnej škole,“ vysvetľuje Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predloženým návrhom sa plnia míľniky a ciele jednej z úloh Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 Reforma 1: „Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.“

Keďže implementácia právneho nároku na prijatie v materskej škole predpokladá zvýšenú požiadavku na počet miest v materských školách, súvisiacu situáciu s nedostatkom kapacít v materských školách už rieši rezort školstva aj prostredníctvom otvorenej výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít. Zriaďovatelia materských škôl môžu už od augusta 2022 žiadať o financovanie projektov v tých regiónoch, kde výrazne rastie počet detí a terajšie kapacity nestačia. Indikatívna výška finančných prostriedkov v súčasnosti alokovaných na výzvu je 70 000 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na budovanie kapacít materských škôl je viac ako 154 000 000 eur.

Systém podporných opatrení

Novela školského zákona prináša pre deti a žiakov, ktorým sú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, nárok na získanie podpory vo výchove a vzdelávaní.

Systém podporných opatrení je prostriedkom realizácie inkluzívneho vzdelávania. Kľúčovou zmenou sú aj nové definície pojmov, ktoré sú zásadným spôsobom spojené s poskytnutím podporných opatrení. Doteraz sa špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba (ŠVVP) priznávala iba skupine detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním.  Cieľom úpravy je rozšíriť pojem ŠVVP  o ďalšie skupiny ťažkostí a špecifík vo vývine dieťaťa, napríklad  v oblasti jazykových a kognitívnych schopností, motivácie a emocionality, či zručností. Nový systém dokáže lepšie zohľadniť aj problémy detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní a zároveň dokáže lepšie reagovať aj na potreby talentovaných detí a žiakov pri rozvoji ich osobnostného potenciálu, špeciálnym rozvíjaním ich tvorivosti či iných zručností.

Ďalšou novinkou je, že príčiny ŠVVP, ktoré  boli doteraz napojené na prekážky na strane dieťaťa/žiaka, napríklad zdravotné postihnutie, budú rozšírené o také  prekážky/bariéry, ktoré súvisia napríklad  s jeho rodinným prostredím alebo s existujúcimi bariérami na strane výchovno-vzdelávacieho systému. Podporné opatrenie bude dostávať aj dieťa alebo žiak napr. s prechodne sťaženou situáciou v rodine (napr. rozvod rodičov), so začínajúcimi ťažkosťami v správaní, so zníženými všeobecnými rozumovými predpokladmi, s rizikom opakovania ročníka, s emocionálnymi ťažkosťami, deti a žiaci s iným materinským jazykom ako je vzdelávací jazyk školy, deti cudzincov a pod.

Podporné opatrenia budú navrhované iba na základe rôznych druhov diagnostiky. Táto diagnostika bude prebiehať naprieč celým transformovaným systémom poradenstva a prevencie. Správa z diagnostiky bude obsahovať návrh konkrétneho podporného opatrenia a jeho rozsah.

O diagnostiku za účelom poskytnutia podporného opatrenia môže požiadať školu alebo školské zariadenia zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, plnoletý žiak,  zástupca zariadenia, pedagogický alebo odborný zamestnanec.

Zavedenie nároku na poskytnutie podporného opatrenia predpokladá pozitívny dopad na kvalitu vzdelávania ako takého,  osobitne sa však očakáva zvýšenie kvality inkluzívneho vzdelávania, nakoľko bude eliminovať jeho prekážky. Zároveň sa zavádzajú zodpovedné, vzájomne prepojené a najmä systematické zmeny v systéme vzdelávania, nakoľko  do tohto procesu je zapojená nielen škola, ale aj školské zariadenia, vrátane celého systému poradenstva a prevencie, zriaďovatelia škôl a príslušné orgány verejnej správy.

Poskytovanie podporných opatrení je v nastavenom modeli priamo prepojené s piatimi úrovňami podpory systému poradenstva a prevencie.  Na novelu školského zákona bude nadväzovať vydanie Katalógu podporných opatrení, ktorý upraví detaily o jednotlivých podporných opatreniach.

 

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky