J. HORECKÝ: Podpisujeme prvé zmluvy na výstavbu materských a základných škôl z Plánu obnovy a odolnosti

Rezort školstva začal s podpisom zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na výstavbu nových kapacít materských a základných škôl z Plánu obnovy a odolnosti SR. V súčasnosti je do vyhlásených výziev z tohto finančného mechanizmu prihlásených takmer 35 škôl. V obci Láb bola podpísaná prvá zmluva na zvýšenie počtu miest v materskej škole.

materská škola v obci Láb, kde bola podpísaná prvá zmluva na zvýšenie počtu miest

Situáciu s nedostatkom kapacít v materských a základných školách rieši rezort školstva najmä prostredníctvom otvorených výziev na dobudovanie chýbajúcich kapacít. V auguste 2022 boli vyhlásené výzvy, ktorých cieľom je  podať samosprávam pomocnú ruku pri budovaní nových miest pre deti a žiakov. Rezort tak reaguje na požiadavky rodičov na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému a dostupnému vzdelávaniu pre všetky deti a žiakov.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov už podalo takmer 35 škôl. Žiadatelia sú v prípade výziev zameraných na budovanie kapacít materských a základných škôl povinní predložiť spolu so žiadosťou kompletnú dokumentáciu k ukončenému verejnému obstarávaniu na hlavnú aktivitu projektu, ktorou je jeho stavebná časť. Znamená to,že uchádzať sa o prostriedky mechanizmu môžu tí, ktorí sú pripravení svoje projekty po podpise zmluvy okamžite realizovať. „V súčasnosti v tejto súvislosti evidujeme asi 60 ukončených alebo vyhlásených verejných obstarávaní a ďalšie desiatky vo vysokom štádiu prípravy, tesne pred vyhlásením. Počet podaných žiadostí zo strany samospráv sa priebežne zvyšuje a v blízkom čase očakávame desiatky ďalších“, približuje Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvá zmluva v rámci výzvy na predkladanie žiadosti na zvýšenie kapacít materských škôl je uzavretá s obcou Láb. Tá potrebuje vybudovať prístavbu k existujúcej materskej škole. Aktuálne školu navštevuje 89 detí, vďaka financiám z výzvy bude môcť škola rozšíriť kapacitu o ďalších 22 nových miest. Za týmto účelom jej bude poskytnutých celkovo 268 123, 06 eur.

„Náš región od Bratislavy až po Malacky patrí aktuálne k najrýchlejšie rastúcemu regiónu v rámci Slovenska. Len v našej obci sa zvýšil počet obyvateľov za uplynulých 6 rokov o 30 %. Podobnú situáciu s nedostatočnou kapacitou materských a základných škôl majú vo väčšine okolitých obcí. Veríme, že toto opatrenie prinesie významné zlepšenie v predprimárnom vzdelávaní detí a bude mať pozitívny vplyv aj na pracujúcich rodičov, ktorí budú mať možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje deti,“ povedal Štefan Fogl, starosta obce Láb.

Zriaďovatelia materských škôl môžu žiadať o financovanie projektov v tých regiónoch, kde výrazne rastie počet detí a terajšie kapacity preukázateľne nestačia. Indikatívna výška finančných prostriedkov aktuálne alokovaných na výzvu je 70 000 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na budovanie kapacít materských škôl je viac ako 154 000 000 eur. Po vyhlásení výziev rezort školstva realizoval infosemináre v regiónoch Slovenska, úlohou tejto komunikačnej kampane bolo pomôcť zriaďovateľom  s procesom podávania žiadostí. Stretnutia sa uskutočnili v 8 krajských mestách, s približne 200 účastníkov z radov zástupcov samospráv. Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky