J. Horecký: Do Nového roku 2023 vstupujeme s nádejou na pozitívne zmeny v rezorte školstva. Spúšťa sa napríklad reforma poradenského systému, zvyšujú sa platy učiteľov a potravinové pásma pre stravovanie detí

Nárast psychickej záťaže, pandémia s náročným obdobím online vyučovania či vojna
na Ukrajine. To všetko sa podpísalo na duševnom zdraví detí a žiakov a vyžaduje si zvýšenú pomoc rodinám i školám. Tá prichádza v podobe reformy systému poradenstva a prevencie, ktorá má zabezpečiť koordinovanú a komplexnú starostlivosť o deti a žiakov. Výsledkom majú byť efektívnejšie a komplexnejšie poradenské služby. Postupné zavádzanie reformy poradenského systému do praxe sa začala 1. januára 2023.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Zmena prináša vznik dvoch druhov zariadení, vymedzenie ich činností, personálneho zabezpečenia a úpravy ich právneho postavenia. „Predovšetkým však pomôže deťom a rodičom, aby bolo pre nich poradenstvo logisticky ľahšie dostupné. Rodičia a školy budú mať lepší prehľad, do akého centra ich dieťa patrí. Zámerom reformy je, aby sa pod hlavičku jednej poradne dostali viacerí odborníci ako napríklad logopédi, špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pedagógovia či liečební pedagógovia. Tí môžu dieťa ďalej odporučiť do špecializovaných centier poradenstva a prevencie, ak to bude vyžadovať situácia,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Systém bude pozostávať z podporných úrovní, ktoré na seba  nadväzujú v piatich stupňoch a budú vzájomne spolupracovať. Najdostupnejšie služby, ako napríklad prevenciu, budú poskytovať pedagógovia v rámci podpornej úrovne prvého stupňa priamo na školách. Druhý stupeň bude predmetom činnosti školského podporného tímu (asistenti, logopédi, špeciálni pedagógovia), ktorý bude zodpovedný za nastavovanie a realizáciu stratégií na podporu rozvoja detí a preventívnych programov na školách. Školský podporný tím je dôležitou časťou celej siete reformy poradenského systému, pretože zabezpečí prepojenie s vyššími stupňami podpory so zariadeniami poradenstva a prevencie na vyšších stupňoch.

Pomoc na úrovni štvrtého stupňa sa zameria na špecializované odborné činnosti aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Práve spojenie podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa vytvára podmienky na oveľa komplexnejšiu, multidisciplinárnu starostlivosť o každé dieťa.

Podpornú úroveň tretieho a štvrtého stupňa budú realizovať centrá poradenstva a prevencie (CPP), ktoré nahradia doterajšie centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Tie budú poskytovať odborné činnosti bez obmedzenia na konkrétnu diagnózu, vývinovú poruchu alebo zdravotné znevýhodnenie pre všetky deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

U detí, ktoré budú potrebovať náročnejšiu a špecifickejšiu odbornú pomoc, bude prostredníctvom piateho stupňa poradenského systému k dispozícii špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP) namiesto doterajšieho centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Pôjde o vysokošpecializovanú odbornú činnosť zameranú na jeden druh zdravotného postihnutia (napríklad pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, zrakovým, sluchovým, mentálnym a telesným postihnutím či autizmom) od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. 

Vstup do nového roka prináša aj zvýšenie finančných pásiem v zariadeniach školského stravovania. Rezort školstva pristúpil k tomuto kroku vzhľadom na výrazný nárast cien potravín, aby bola zachovaná požadovaná kvalita pri príprave jedál v zariadeniach školského stravovania. Pôvodne boli v platnosti tri finančné pásma, od 1. 1. 2023 je v platnosti päť nových finančných pásiem. Zmena nastala aj pri dospelých stravníkoch. Od 1. 1. 2023 sú zamestnanci škôl, školských zariadení a iné fyzické osoby súčasťou finančných pásiem „B“, ktoré sú oproti bežným finančným pásmam „A“ navýšené o cca 20 %, a to z dôvodu možnosti navýšenia hmotnosti mäsovej zložky v rámci hlavných jedál.

Od 1. januára 2023 sa zároveň zvyšujú platy pedagogických a odborných zamestnancov o 10 % a od 1. septembra 2023 o 12 %. Tarifné platy nepedagogických zamestnancov sa od 1. januára 2023 zvýšili o 7  % a od 1.  septembra 2023 o 10 %. „Ide o historicky najvyššie zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov. Dokopy až 23% navýšenie je v štátnej a verejnej sfére po lekároch najvyšší nárast miezd. Zároveň pracujeme na ďalších krokoch k zatraktívneniu učiteľskej profesie,“ uzavrel šéf rezortu školstva.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky