J. HORECKÝ: Aktualizácia výziev do kľúčovej školskej infraštruktúry umožňuje výstavbu školských jedální, získanie projektovej podpory a viac prostriedkov na debarierizáciu z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo v nadväznosti na revíziu Plánu obnovy a odolnosti SR aktualizáciu výziev na budovanie nových kapacít materských a základných škôl, ako aj debarierizáciu väčších stredných škôl. Materské a základné školy môžu odteraz žiadať o prostriedky mechanizmu aj na výstavbu školských jedální, vrátane vybavenia kuchyne. Naviac bola vyhlásená nová výzva na poskytnutie projektovej podpory nepripraveným základným školám s dvojzmennou prevádzkou. V rámci výzvy na debarierizáciu väčších stredných škôl bola navýšená maximálna výška prostriedkov na jeden projekt o takmer 40 %. Týmto spôsobom sa rezort snaží zlepšovať podmienky pre žiadateľov a motivovať ich tak k efektívnemu zapájaniu sa do vyhlásených výziev.

minister školstva Ján Horecký

V súvislosti so schválenou revíziou Plánu obnovy a odolnosti vládou SR zverejnil rezort školstva aktualizácie vyhlásených výziev na dobudovanie chýbajúcich kapacít, ktorými rozšíril oprávnené výdavky o výstavbu školských jedální. Rezort tak reaguje na požiadavky samospráv, v ktorých v súčasnosti neexistuje školská jedáleň alebo v ktorých školská jedáleň nemá postačujúce kapacity.

Vzhľadom na úpravu hlavného cieľa výzvy na debarierizáciu väčších stredných škôl bol rezort schopný navýšiť maximálnu výšku prostriedkov mechanizmu na jeden projekt z pôvodných 130 000 EUR až na 180 000 EUR, čo zodpovedá zvýšeniu o takmer 40 %. Vďaka tomu budú môcť žiadatelia realizovať viac opatrení na zlepšenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti väčších stredných škôl. V súvislosti s danou investíciou je vypracovaný aj Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení, v ktorom sa vymedzili štandardy debarierizácie tak, aby zodpovedali skutočným potrebám žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na projektovú podporu si môžu podať základné školy s dvojzmennou prevádzkou a ich zriaďovatelia. Projektová podpora sa vzťahuje na výdavky spojené s obstaraním architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie na stavebné práce alebo stavbu, ktorou sa vybudujú nové kapacity s cieľom odstrániť dvojzmennú prevádzku. Využiť môžu až 3 461 086 EUR, ktoré majú pomôcť finančne najslabším zriaďovateľom základných škôl s dvojzmennou prevádzkou, ktorí neboli schopní si z vlastných prostriedkov pripraviť konkrétny projektový zámer. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu sa odvíja od počtu

novovytvorených kapacít, pričom na jednu kapacitu budú môcť žiadať 482 EUR v prípade architektonickej štúdie a 1 375 EUR v prípade projektovej dokumentácie na realizáciu stavby.

Rezort školstva eviduje posledné týždne zvýšený záujem o doteraz vyhlásené výzvy a existuje tak predpoklad, že počet žiadostí po aktualizáciách výziev bude aj naďalej postupne rásť. Zamestnanci rezortu sú pripravení na vyhodnocovanie žiadostí, ako aj na zodpovedanie akýchkoľvek súvisiacich otázok prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovom sídle ministerstva. Rezort zároveň odporúča podať žiadosť čím skôr, aby mali dostatok času na využitie finančných prostriedkov a praktickú realizáciu svojich projektov.

O aktualizácii výziev bude rezort školstva informovať prostredníctvom emailov všetkých oprávnených žiadateľov, ako aj žiadateľov, ktorí si už podali žiadosť s možnosťou prehodnotiť svoj projektový zámer. Súbežne informuje rezort o tejto zmene samosprávy vďaka spolupráci so Združením obcí a miest Slovenska (ZMOS) a regionálnych koordinátorov Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) prostredníctvom osobných stretnutí a informačných seminárov.

Žiadatelia, ktorí ukončili verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu, sa môžu uchádzať o prostriedky mechanizmu a po podpise zmluvy obratom realizovať stavebný projekt. V prípade už realizovaných aktivít môžu žiadatelia podať žiadosť na refundáciu oprávnených výdavkov. Výnimkou je výzva na debarierizáciu väčších stredných škôl, v rámci ktorej si môže žiadateľ podať žiadosť ešte pred ukončením verejného obstarávania na stavebnú časť.

Oprávnení žiadať prostriedky mechanizmu na vybudovanie nových kapacít materských škôl sú školy a ich zriaďovatelia v regiónoch, kde výrazne rastie počet detí a terajšie kapacity preukázateľne nestačia. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na budovanie kapacít materských škôl je viac ako 154 000 000 EUR, pričom aktuálne je alokovaných vo výzve 70 000 000 EUR.

O financovanie výstavby nových kapacít základných škôl môžu žiadať základné školy a ich zriaďovatelia v regiónoch, kde preukázateľne chýbajú učebne vzhľadom na súčasnú situáciu alebo na predpokladaný demografický vývoj. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na budovanie kapacít základných škôl je 34 905 180 EUR. Alokácia bola v rámci aktualizácie výzvy navýšená o 1 057 740 EUR z dôvodu rozšírenia zoznamu oprávnených lokalít o okres Dunajská Streda. Ďalších 34 610 868 EUR je alokovaných na výzvu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl. Do výzvy sa môžu zapojiť dané školy, ich zriaďovatelia alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý preukázateľne svojím projektom odstráni dvojzmennú prevádzku.

Zámerom výzvy na debarierizáciu priestorov väčších stredných škôl je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Neexistencia architektonických bariér by sa v budúcnosti mala stať jedným zo základných predpokladov, aby si svoje štúdium na strednej škole a budúce uplatnenie mohli vyberať nie podľa miery debarierizácie konkrétnej školy, ale predovšetkým podľa svojich záujmov a cieľov. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na tento účel je 32 607 212 EUR.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu vo výške 100 % oprávnených výdavkov sa realizuje nenávratným spôsobom s cieľom zaručenia prístupu ku kvalitnému a dostupnému vzdelávaniu pre všetky deti a žiakov.

súlogie

Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky