Izrael

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
(Praha, 29. 4. 1991; platí od 29. 4. 1991)

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017-2019 v oblasti školstva, vedy kultúry, mládeže a športu
(Jeruzalem, 12.9.2016; platí od 11.11.2016 do 31.12.2019, automaticky sa predlžuje na ďalšie 3 roky)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku