Navigácia
Skočiť na obsah

Ivan Husár: Vládou schválené novely prinesú lepšie bezpečnejšie športové podujatia a budovanie novej športovej infraštruktúry

Povinnosť overovať totožnosť diváka so vstupenkou na meno a priezvisko na rizikové športové podujatia, zákaz divákom nosiť a používať na športovom podujatí kuklu či zvýšenie pokút za priestupky diváckeho násilia. To sú len niektoré opatrenia, ktoré prináša novela zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorú dnes schválil vládny kabinet. Zlepšenie systému financovania športu a športovej infraštruktúry z verejných zdrojov je cieľom ďalšej schválenej právnej normy, a to zákona o Fonde na podporu športu.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár

Kým doteraz platila povinnosť predávať vstupenky na meno a priezvisko na rizikové podujatie len pre fanúšikov hostí, po novom to má byť pre všetkých návštevníkov rizikového podujatia. Organizátor podujatia bude zároveň povinný viesť a uchovávať najmenej 30 dní odo dňa skončenia podujatia zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka a rovnako v prípade potreby ich má bezodkladne poskytnúť polícii.    

Zmeny sa týkajú aj rozšírenia osôb, ktorých účasť sa vyžaduje na porade organizátora rizikového podujatia, ako aj obmedzenia platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a preukazu usporiadateľa a ich odbornej spôsobilosti len pre príslušný šport.

Ďalšie zmena, ktorú novela zavádza, je presun agendy informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach zo Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja na Ministerstvo vnútra SR.

Novela zákona bola prerokovaná expertnou pracovnou skupinou pre prevenciu diváckeho násilia pod Radou vlády SR pre prevenciu kriminality a medzirezortnou pracovnou skupinou odborníkov zameranou na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia. Obsahuje taktiež odporúčania expertnej skupiny Rady Európy, ktoré majú legislatívny charakter. Zároveň reflektuje aj na požiadavky vyplývajúce z Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Podnetom k novelizácii boli aj doterajšie poznatky identifikované aplikačnou praxou.

„Táto novela sa začala pripravovať ešte pred neslávnym derby v Trnave spolu so skupinou odborníkov, políciou a zástupcami športových zväzov. Novela tiež zásadne zvyšuje pokuty za porušovanie disciplíny na tribúnach. Verím, že aj týmto zákonom urobíme ďalší krok k potlačeniu násilia na športových podujatiach, na ktorých násilie nemá čo hľadať,“ uviedol štátny tajomník rezortu školstva Ivan Husár.

Vláda tiež schválila návrh zákona o Fonde na podporu športu, ktorého cieľom je zlepšenie systému financovania športu a športovej infraštruktúry z verejných zdrojov. V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 až 2024 je zámerom návrhu zákona podporiť výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry, upraviť pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov z Fondu na podporu športu a aplikovať poznatky z aplikačnej praxe.

Naopak, z činnosti fondu sa vypúšťajú vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenská činnosť v oblasti športu. Upravuje sa aj postavenie a predmet činnosti správnej rady, ako napríklad spôsob vymenúvania a odvolávania členov správnej rady, zmena počtu členov a spôsob vymenúvania a odvolávania členov dozornej rady.

„Táto novela zásadne posúva účel fondu k budovaniu, resp. rekonštrukcii športovej infraštruktúry,“ uzavrel Husár.

Účinnosť oboch návrhov zákonov by mala byť od 1. júna 2022.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky