IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizovala sieťovacie podujatia pre pracovníkov s maďarsky hovoriacou mládežou

V máji zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sieťovacie podujatia pre pracovníkov s maďarsky hovoriacou mládežou. Cieľom týchto stretnutí, ktoré sa uskutočnili 13.5.2022 v Komárne a 19.5.2022 v Kráľovskom Chlmci, bolo predstaviť činnosť a aktivity IUVENTY, možnosti využitia programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a prehĺbiť možnosti spolupráce medzi aktérmi v oblasti práce s mládežou z regiónu južného Slovenska.

logo IUVENTA

Regionálnych stretnutí sa zúčastnili najmä organizácie pracujúce s mládežou, pracovníci s mládežou, neziskové organizácie, samosprávy, centrá voľného času, či iné subjekty a aktéri v oblasti práce s maďarsky hovoriacou mládežou.

Počas stretnutí sa účastníkom prihovoril generálny riaditeľ IUVENTA, Mgr. Peter Lenčo, PhD., riaditeľka Odboru podpory práce s mládežou, Mgr. Izabela Lara Kurtek a riaditeľ Národnej agentúry pre program EÚ Erasmus+, Mgr. Peter Kupec. Činnosti a aktivity IUVENTY v maďarskom jazyku odprezentoval nový regionálny koordinátor pre Trnavský kraj a južné Slovensko, Mgr. Balázs Kantár, PhD.

Z hľadiska rozdelenia krajov je regionálny koordinátor pre južné Slovensko, ktorý hovorí maďarským jazykom, vôbec po prvýkrát takouto posilou tímu regionálnych koordinátorov. Zároveň bude plniť aj úlohu partnera pre maďarsky hovoriace subjekty. V praxi to bude znamenať, že akýkoľvek aktér v oblasti neformálneho vzdelávania sa na neho bude môcť obrátiť s dotazmi, žiadosťou o spoluprácou, či v rámci zisťovania možností vzdelávania a organizácie rôznych aktivít. Balázs Kantár bude pravidelne monitorovať potreby subjektov v práci s mládežou, na ktoré bude IUVENTA reflektovať a prinášať tak možnosti zlepšenia ich činností.

Práve pre lepšie zmapovanie regiónu s cieľom zisťovania špecifických potrieb pracovníkov s mládežou, bol počas regionálnych stretnutí venovaný dostatočný priestor, diskusii i sieťovaniu. Na základe získaných podnetov budeme môcť presnejšie identifikovať a nastavovať aktivity s cieľom naplniť potreby pracovníkov s maďarsky hovoriacou mládežou a promptne tak reagovať na aktuálne dianie v regióne.

Zo stretnutí okrem iného vyplynulo, že pracovníci s mládežou majú obrovský dopyt po školeniach v oblasti grantov v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity. Súčasťou takýchto školení je aj praktická ukážka písania a podávania projektu, čo napomôže úspešnosti pri podávaní už reálneho projektu. Práve projekty sú významným prvkom, vďaka ktorým môžu organizácie aj jednotlivci prinášať do regiónu niečo nové a spojiť tak komunitu. Najvyššiu prioritu má vzdelávanie pracovníkov s mládežou, podpora dobrovoľníctva a organizácia aktivít pre mládež. Väčšina účastníkov sa zhodla na potrebe pravidelných stretnutí vedúcich k nadväzovaniu kontaktov, participácii a interakcii s ostatnými subjektmi v rámci, či mimo regiónu. Tiež sa tešíme z toho, že už počas stretnutí účastníci diskutovali o tom, ako navzájom prepojiť svoje aktivity, spolupracovať a tak realizovať svoju činnosť efektívnejšie.

Za dôležité partneri z regiónu pokladajú aj organizáciu odborných a vzdelávacích stretnutí na pravidelnej báze, inšpiráciu v podobe prezentácie tzv. „best practices“, teda ukážok dobrej praxe cez činnosť organizácií, č iných subjektov, ktoré dlhodobo a úspešne pracujú s mládežou, vedú projekty a zapájajú sa do miestnych i medzinárodných spoluprác.

IUVENTA chce aj naďalej podporovať iniciatívy v regióne a zbúrať aj jazykovú bariéru, ktorá je častokrát prekážkou. Práve preto je novou posilou Odboru podpory práce s mládežou aj maďarsky hovoriaci regionálny koordinátor. Aby sme mohli posilniť aktivity a spoluprácu a posúvať tak prácu s maďarsky hovoriacou mládežou ďalej, už čoskoro bude v tíme IUVENTA pôsobiť aj maďarsky hovoriaci lektor, ktorý bude viesť vzdelávania, webináre a ďalšie aktivity. Postupne sa začne aj s prekladom príručiek a publikácií do maďarského jazyka.

Účastníkom regionálnych stretnutí veľmi pekne ďakujeme za aktívnu účasť, ich postrehy a inšpiratívnu diskusiu. Všetky získané poznatky nás utvrdili v tom, že je pred nami veľa práce, avšak spoločným úsilím a spoluprácou budeme môcť rozvíjať prácu s maďarsky hovoriacou mládežou pozitívnym smerom.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky