IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže otvorila diskusiu o kvalite života detí a mladých ľudí na miestnej úrovni

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v nadväznosti na diskusiu o kvalite života detí a mladých ľudí v mestách zorganizovala školenie a odborný seminár pre pracovníkov s mládežou, širokú odbornú i laickú verejnosť.

logo IUVENTA

Školenie, ktoré sa konalo 26.5.2022 v Bratislave sa odohralo v komornejšej atmosfére. Zúčastnili sa ho zástupcovia odborníci na architektúru a urbanizmus, i pracovníci s mládežou. Školenie viedol Tim Gill nezávislý výskumník, spisovateľ, konzultant, pôsobiaci v Londýne. Počas 6 hodinového školenia si účastníci prešli teoretickou časťou, kde školiteľ na jednotlivých príkladoch vysvetľoval, ako vyzerá mestské prostredie priateľské k deťom, aké nástrahy ich môžu stretnúť vo verejnom priestore, a čo možno robiť, aby sme ich odstránili. Nasledovala praktická ukážka, kedy sa účastníci vybrali do terénu a v skupinkách si prezreli vybrané trasy k ihriskám, samotné ihriská a následne si ich spolu zhodnotili. V závere prebehla diskusia, kde sa účastníci zhodli, že väčšina verejných priestranstiev by si zaslúžila viac pozornosti zo strany miest. Príjemný deň v komunitnom centre Stará jedáleň bol zakončený neformálnym networkingom. Viac o tom, ako vytvárať deťom priateľské mestá sa môžete prečítať TU.

Na školenie nadväzoval na druhý deň odborný seminár. Ten sa uskutočnil v príjemných priestoroch ateliéru Svetlík v Novej Cvernovke. Jeho cieľom bolo priniesť a otvoriť diskusiu o kvalite života detí a mladých ľudí na miestnej úrovni.

Seminára sa zúčastnili v roli rečníkov odborníci z radov zástupcov miest, inštitúcii, ako aj samotní odborníci na plánovanie a urbanizmus:

  • Tim Gill | nezávislý výskumník, spisovateľ, konzultant, Londýn
  • Chris Smith | výkonný riaditeľ organizácie Boston After School & Beyond
  • Lenka Antalová Plavuchová | viceprimátorka hlavného mesta Bratislava
  • Sandra Štasselová | urbanistka Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Peter Lenčo | generálny riaditeľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Odborný blok prezentácií otvoril príhovorom generálny riaditeľ IUVENTA, Mgr. Peter Lenčo, PhD, ktorý po úvodných slovách sústredil svoju reč priamo na preberanú problematiku a síce, akým spôsobom sa IUVENTA podporuje zlepšovanie kvality života detí a mládeže. Pozornosť smerovala najmä na aktuálne výzvy v práci s mládežou, zvlášť v miestnom kontexte – sú nimi napr. zotavovanie sa po pandémii COVID-19 a príprava na prípadnú novú vlnu či integrácia mladých ľudí z Ukrajiny na Slovensku. V závere prvej prezentácie generálny riaditeľ zhrnul zaujímavé výskumné zistenia v kontexte rôznych aspektov života mladých ľudí v súčasnej spoločnosti, ktoré zrealizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Pozvanie do diskusie prijal Tim Gill, významný nezávislý výskumník, spisovateľ a konzultant, ktorý dlhodobo pôsobí v Londýne. Tim sám seba označuje za detského advokáta, pretože svoju profesijnú kariéru zasvätil deťom a najmä tomu, aby mestá boli priateľské pre deti. Počas seminára predstavil kľúčové zložky deťom priateľského mesta ako aj dôvody, prečo si tvorcovia rozhodnutí po celom svete tento koncept osvojili. Hlavnou myšlienkou jeho prezentácie bola  perspektíva dieťaťa ako  nevyhnutnosť pre vytváranie inkluzívnych, spravodlivých, obývateľných a udržateľných miest, ktoré sú vhodné pre post-pandemické výzvy 21. storočia.

95% Bratislavčanov býva menej než 15 minút chôdze od najbližšej základnej školy. Zároveň každým rokom je viac a viac detí dopravovaných do škôl autami. Projekt Ulice pre deti je na Slovensku známy najmä bratislavským obyvateľom. Je však zaujímavý a určite aplikovateľný aj na iné mestá a ich mestské časti. Jeho význam priblížili Sandra Štasselová, urbanistka z Metropolitného inštitútu Bratislava a Lenka Antalová Plavuchová, viceprimátorka hlavného mesta Bratislava. Tento projekt má za cieľ zmapovať dopravné správanie obyvateľov v súvislosti s deťmi a zlepšiť ulice tak, aby deti mali viac slobody, mohli sa bezpečne pohybovať mestom samé, dýchali menej smogu a rodičia sa o ne nebáli.

Odborný seminár svojím vstupom ukončil Chris Smith, výkonný riaditeľ organizácie Boston After School & Beyond, ktorý sa na príklade mesta Boston zameral na kľúčové faktory, ktoré spájajú rôznorodú sieť subjektov a ich programov – od spoločného zamerania sa na zručnosti akými sú kritické myslenie a tímová práca, až po spoločný záväzok k pozitívnym výsledkom programov ako takých. Z prezentácie sa zúčastnení dozvedeli napríklad to, ako urobiť učenie mimo vyučovania a mimo školy viac viditeľnejšie, merateľnejšie a efektívnejšie. Taktiež to, ako na základe získaných dát a priebežnej reflexie lepšie nastaviť spoluprácu jednotlivých subjektov, ktoré sa podieľajú na voľnočasových aktivitách tak, aby podchytili čo najviac detí a mladých ľudí, ktorých podpora vo voľnom čase môže najviac pozitívne ovplyvniť.

Po odbornom programe bol priestor venovaný aj otázkam a odbornej diskusii. Účastníci sa pýtali zahraničných hostí na ich rady, tipy a inšpirácie, ako perspektívne možno aplikovať ich skúseností do praxe v našich podmienkach. Prezentácia Metropolitného inštitútu Bratislava bola plná zaujímavých dát a účastníci sa zhodli, že plánované aktivity a vízie inštitútu sú krok správnym smerom.

Počas neformálneho networkingu sa ukázalo, že diskusia o kvalite života detí a mladých ľudí na miestnej úrovni bola naozaj potrebná. Účastníci odchádzali plný nových informácií a inšpirácií, ktoré veríme, že využijú aj vo svojej praxi.

Všetkým účastníkom, ako aj rečníkom veľmi pekne ďakujeme za príjemne strávený čas v skvelej spoločnosti. V podobných diskusiách bude IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže určite pokračovať aj naďalej.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky