IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

 • Dátum: 20.04.2020

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych oblastiach. Primárne, po vypuknutí pandémie, bolo nevyhnutné určiť, ktoré akreditované a neakreditované vzdelávacie programy sú vhodné na realizáciu v online platforme a pripraviť ich metodiky.
     Odbor podpory práce s mládežou pripravil v mesiacoch apríl, máj a jún 2020 nasledovnú ponuku online vzdelávaní:

 • Webinár „Využívajme príbehy vo vzdelávaní“ k metodike organizácií živých knižníc pre učiteľov, v spolupráci s mimovládnou organizáciou Eduma, ktorý sa uskutoční 20.-23. apríla, 4.-7. mája a 18.-21.mája 2020 - prihlasovací formulár
 • Workshop s mládežníckou delegátkou SR pri OSN zameraný na zvyšovanie povedomia o prioritách Agendy 2030
 • „Enviromentálne workshopy“ v téme potravinovej sebestačnosti určené pre žiakov ZŠ a v téme klimatických zmien pre koordinátorov enviromentálnej výchovy na SŠ
 • Workshopy „Nové trendy a prístupy v oblasti práce s mládežou“ zamerané na použitie online nástrojov vo vzdelávaní pre lektorov a zamestnancov Odboru podpory práce s mládežou
 • Online diskusiu s mladými ľuďmi „Najväčší dialóg sveta s OSN a Dominikom Porvažníkom“ v spolupráci s UNIS - Viedeň pri príležitosti 75. výročia vzniku OSN
 • Workshop o zdraví a zdravom životnom štýle pre SŠ
 • Workshopy pre žiacke školské rady (formou kvízových súťaží cez aplikáciu Kahoot)
 • Workshop o programoch EÚ (Erasmus+, EZS) pre vedúcich klubov SZĽH

V mesiacoch máj a jún sa môžete tešiť aj na vzdelávania:

 • Projektový manažment v práci s mládežou (modul I.), ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-29.5.2020 - prihlasovací formulár
 • Webináre na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti (aktivita na zlepšenie mediálnej gramotnosti na Slovensku, ako aj schopnosti mladých ľudí odlíšiť falošné správy a hoaxy od pravdivých informácií)
 • Projektový manažment v práci s mládežou (modul I.) – jún 2020
 • ON/OFF – Online a offline nástroje v práci s mládežou
 • Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

     Na niektoré vzdelávania sa môžete prihlásiť už teraz cez prihlasovacie formuláre na stránke https://www.pracasmladezou.sk/index.php/calendar/. Ponuka online vzdelávaní a prihlasovacie formuláre budú postupne pribúdať, o čom budeme informovať na našom webovom sídle www.iuventa.sk, ako aj www.pracasmladezou.sk a sociálnych sieťach.

Súťaž – zdravý životný štýl

     IUVENTA pripravuje v máji 2020 online súťaž, ktorá ma motivovať mladých ľudí k zdravému životnému štýlu a zdraviu prospešných aktivít (zvýšenie pohybovej kultúry) u mladých.

Nový program - Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

     IUVENTA realizovala výzvu a zakrátko spustí nový mládežnícky program - Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri Svetovej zdravotníckej organizácii WHO 2020/2021. Angažovanosť mládeže vo veciach verejných je jeden zo všeobecných cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020 a reflektuje aj na aktuálne trendy v kontexte Agendy 2030 a zapájania mladých ľudí do jej napĺňania. Program umožní budúcim absolventom zdravotníckych vied a odborov zameraných na skvalitňovanie života, podieľať sa na vytváraní a implementovaní slovenských politík zdravia v nadväznosti na najdôležitejšie medzinárodné procesy a témy.

Pokračovanie programu Škola bez nenávisti počas koronavírusu

     Náročné obdobie spôsobené pandémiou koronavírusu zasiahlo aj do plnenia cieľov programu Škola bez nenávisti, kde bolo nevyhnutné zabezpečiť audit na 23 školách s cieľom získať informácie ohľadom aktuálneho stavu a pripravenosti realizačných tímov na implementáciu Akčného plánu školy prostredníctvom online aktivít. Mnohé aktivity sme presunuli do online prostredia, aby sme pomohli školám v programe, ale aj iným učiteľom a pracovníkom, vytvoriť nové zaujímavé výchovno-vzdelávacie možnosti pre ich žiakov.
     Koordinátori a učitelia zapojení do programu majú možnosť v mesiaci apríl a máj prihlásiť sa na webinár „Využívajme príbehy vo vzdelávaní“, pričom zároveň pre nich v apríli až júni pripravujeme tri online vzdelávania pre žiakov v oblasti ľudských práv k príručkám Kompas, Kompasito a Bookmarks a v taktiež v období mesiacov apríl až máj pripravujeme štyri workshopy pre realizačné tímy na školách v spolupráci s expertmi na témy pohodová trieda, rovesnícky prístup, bezpečnosť v online prostredí, digitálna gramotnosť, prevencia šikanovania a prevencia kyberšikanovania.

Efektívnejšia spolupráca v sektore mládeže

     Cieľom IUVENTY je tiež prehlbovať a zefektívňovať spoluprácu v sektore mládeže aj v kontexte súčasnej situácie. Koncom februára 2020 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi IUVENTOU a Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CENEF), pričom aktuálne pripravujeme na podpis memorandum s organizáciou, ktorá iniciuje projekt Rozbehni sa! a venuje sa rozvoju podnikateľských zručností. Zároveň pripravuje Odbor podpory práce s mládežou IUVENTY aj ďalšie návrhy memoránd o spolupráci s VÚC Žilina a s Teach for Slovakia.

Predmetové olympiády a postupové súťaže

     IUVENTA, v úzkej spolupráci s jednotlivými celoštátnymi odbornými komisiami predmetových olympiád a postupových súťaží, zhodnotila aktuálny stav zrealizovaných kôl súťaží, možnosti realizácie súťažných kôl dištančnou formou alebo v náhradnom termíne po otvorení škôl. Zohľadnené boli aj špecifiká jednotlivých súťaží, ktoré viac či menej umožňujú realizáciu súťaží dištančnou formou, ako aj technické požiadavky na zabezpečenie dištančných kôl. Doposiaľ sa uskutočnili dištančné krajské kolá Geografickej olympiády, kat. A, B, Z a dištančné celoštátne kolo Olympiády v informatike, kat. A. V poradí 48. ročník celoštátneho kola Geografickej olympiády, kategória A, B, Z sa uskutoční dištančne už 24. 4. 2020.
     Dištančná forma súťaže sa zvažuje aj v niektorých ďalších predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Aktuálne sa pripravuje krajské a celoštátne kolo projektovej časti Biologickej olympiády.

Európsky rozmer práce s mládežou

     Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NA E+), ktorá administruje a implementuje aj program EÚ Európsky zbor solidarity v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 komunikuje s realizátormi aktuálne bežiacich projektov.
     Zároveň NA E+ ponúka online obsahovú a procesnú podporu organizáciám realizujúcim projekty dobrovoľníckych aktivít v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity s cieľom zabezpečiť plynulú implementáciu a administráciu programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európskeho zboru solidarity na decentralizovanej úrovni, konkrétne aktivít dobiehajúcej Európskej dobrovoľníckej služby, Strategickej EDS a aktuálnych Dobrovoľníckych aktivít.
     Prostredníctvom webového sídla www.iuventa.sk a sociálnych sietí informovala NA E+ o predĺžení druhého predkladacieho termínu oboch programov, ktorý sa mení z 30.4.2020 (tak ako bolo uvedené v Sprievodcovi programu) na 7.5.2020.
     Na internetovom sídle www.eurodesk.sk vytvorila sekciu, kde sú zosumarizované online nástroje, ktoré môže cieľová skupina využiť pre svoje aktivity. Takisto o nich NA E+ pravidelne informuje na sociálnych sieťach IUVENTY.

Ponuka online aktivít NA E+:

 • ESCalátor I. - aktivita sa zameriava na podporu programu Európsky zbor solidarity. Jej cieľom je zvyšovať vedomosti o možnostiach mladých ľudí v programe EZS a povzbudzovať ich k účasti na aktivitách, uskutočnila sa 15.-19.4.2020.
 • ON-ARRIVAL III - pravidelná aktivita pre dobrovoľníkov, počas ktorej sú dobrovoľníci informovaní a vyškolení ako bude prebiehať ich dobrovoľnícka služba v rámci projektu Európsky zbor solidarity, sa uskutoční v druhej polovici apríla 2020.
 • Aktivita Inklúzia - myslíme na Teba - školenie zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi s obmedzenými príležitosťami, marginalizované a ohrozené skupiny, alebo ľudí so zdravotnými problémami, ktorým ponúka možnosť zapojiť sa do programu Európsky zbor solidarity, uskutoční sa 28.-31.5.2020.
 • Build your own "Social Startup Initiative" - hlavnou myšlienkou kurzu je vytvoriť priestor pre mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou, aby preskúmali možnosti sociálnej ekonomiky. Aké sú rozdiely medzi sociálnym a trhovým hospodárstvom. Naučiť sa, ako iniciovať projekty sociálneho podnikania v miestnych komunitách prostredníctvom Nadnárodných mládežníckych iniciatív programu EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže). Kurz sa uskutoční koncom apríla 2020.
 • Aktivita TCA Cross over - národná fáza. Vzdelávací modul zameraný na podporu zlepšovania kvality projektov strategického partnerstva KA2. Tréningový modul pozostáva z dvoch fáz (národná + medzinárodná). Celkovým cieľom je poskytnúť potenciálnym účastníkom všeobecné informácie o strategickom partnerstve KA2 v oblasti mládeže. Aktivita sa uskutoční koncom júna 2020.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku