IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

  • Dátum: 22.11.2019

     Spolu 21 európskych krajín sa zapojilo do rozsiahleho projektu zameraného na zmapovanie situácie nezamestnaných mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Projekt sa realizuje v rámci programu EÚ na podporu spolupráce vo vede a technológiách (COST) a slovenskú stranu zastupuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
     Táto priamo riadená organizácia rezortu školstva včera hostila prvé projektové stretnutie manažmentu projektu s názvom „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ (RNYN) – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. Aktivity medzinárodnej siete v rámci projektu sa prioritne zameriavajú na krajiny, ktoré vykazujú vyššiu mieru nezamestnaných takýchto mladých ľudí.
     V rámci projektu vznikne multidisciplinárna sieť odborníkov z krajín EÚ, ktorá vytvorí výskumnú metodológiu a umožní porozumieť sociálnemu vylúčeniu spomenutej kategórie mladých ľudí z vidieka a komparatívna štúdia, ktorá vytvorí ich profily z celej Európy a umožní zadefinovať nápravné opatrenia v tejto oblasti.
     Prostredníctvom projektu budú vytvorené a podporené výskumné kapacity, ktoré sa zameriavajú na problematiku týkajúcu sa nezamestnanej mládeže a mládeže vo všeobecnosti. Študenti PhD. štúdia a začínajúci výskumníci budú podporení v rámci mentoringového programu, tréningových škôl, aktívnej účasti na workshopoch a konferenciách, s možnosťou zúčastniť sa na krátkodobých výskumných pobytoch, čo podporí rast výskumných kapacít v oblasti mládeže aj na Slovensku.


 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku