IT projektom roka 2016 sa stala akademická sieť SANET

     Neformálne združenie slovenských novinárov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií aj tento rok hodnotilo najvýznamnejšie IT projekty. Zvíťazila slovenská akademická dátová sieť SANET – pripojenie univerzít, knižníc, univerzitných nemocníc, niektorých štátnych inštitúcií, miest a aj stredných a základných škôl na optickú infraštruktúru, pripojenie do európskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT rýchlosťou 20 Gbit/s a do siete internet rýchlosťou 60 Gbit/s.
     SANET na zabezpečenie prevádzky siete dostáva dotáciu z ministerstva školstva a pripojenie do európskej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GEANT hradí  čiastočne aj z európskych fondov. Prispieť k jej rozvoju pomohlo aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré vytvorilo sieťovú infraštruktúru pre výskum operátorského prostredia s využitím netradičnej technológie.
     „Táto infraštruktúra vytvára podmienky pre spoluprácu medzi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, s dôrazom na realizáciu projektov s vysokým inovačným potenciálom. Zároveň pomáha zvýšiť efektívnosť vzájomnej komunikácie a spolupráce výskumných tímov na  akademických inštitúciách v domácom, ale i medzinárodnom priestore,“ konkretizuje Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR. 
     Takto vybudovaná informačno-komunikačná infraštruktúra je progresívnou a v podmienkach Slovenska jedinečnou. Pomáha pri prepojení dátových centier a operátorských prostredí výskumno-vývojových inštitúcií. Vďaka nej sa tiež zabezpečí účinný zber, uchovávanie, spracovávanie a výmena dát, vrátane veľkoobjemových (tzv. big data). Vytvára sa tak prostredie na podporu inovatívnych a špecializovaných výskumno-vývojových aktivít.    

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky