IT prax sa stala súčasťou nových študijných materiálov pre vysokoškolákov

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 03.02.2021

Nové študijné materiály pre vysokoškolákov vznikli priamo v spolupráci s IT firmami. Pomáhajú pedagógom, študentom informatiky, zoznamujú sa s nimi aj vysokoškoláci z radov neinformatických odborov.

logo CVTI SR

„V období od februára 2021 až do júna 2021 pracujú riešitelia v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na ďalšej aktualizácii študijných materiálov pre vysokoškolských učiteľov a viac ako 3 000 študentov vysokých škôl. Nadväzujú tak na predchádzajúcu  tvorbu, revíziu a aktualizáciu obsahu 57 vysokoškolských predmetov pre informatikov, ale aj študentov neinformatických odborov, na všetkých piatich partnerských univerzitách projektu," približuje Eva Kalužáková, manažér publicity národného projektu. Podľa nej hovoríme konkrétne o Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzite v Košiciach, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Žilinskej univerzite v Žiline. Materiály sú vytvárané v spolupráci s odborníkmi z IT firiem a na základe spätnej väzby z lektorovania vysokoškolských predmetov.

Riešitelia projektu z partnerských univerzít sú autorským kolektívom publikácií Počítačové siete, základné koncepty s konfiguráciou; Dátová veda a jej aplikácie a Interne vecí a jeho aplikácie vydaných v októbri 2020 v rámci podaktivity projektu - Inovácia prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore. Prínos znamenajú tak z pohľadu študenta, učiteľa ako aj IT firiem.

Rozširujú odborné kompetencie žiakov na štúdium informatiky a IKT. Spoluprácou univerzít s IT firmami vytvárajú dlhodobo podnetné prostredie pre ďalší odborný rast. V CVTI chcú tiež udržateľný systém prípravy odborníkov pre aktuálne a budúce potreby IT sektora.

Skúsenosti, ktoré učitelia vysokých škôl získali na stážach v IT firmách sa úspešne aplikovali pri tvorbe študijných materiálov. Na ich základe sa vyučujú predmety Výpočty v prostredí SAP HANA; Strojové učenie; Základy internetu vecí; Programovanie, algoritmy a zložitosť; Základy znalostných systémov; Počítačové siete (CCNA1/2); Aplikácie počítačových sietí (CCNA3/4) a ďalšie.

Naďalej prebieha lektorovanie nových predmetov Strojové učenie; NoSQL databázy alebo Základy znalostných systémov v bloku; Dátová veda. Vznikajú tiež viaceré aplikačné záverečné práce zamerané na obsahové ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

„Dobrú prax reprezentuje nový predmet Prípadové štúdie v dolovaní údajov. Študenti tu používajú najnovšie metódy analýzy dát na riešenie praktických úloh s reálnymi dátovými množinami. Predmet je v súčasnosti zaradený do bloku povinne voliteľných predmetov nového študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ uzatvára Ľubomír Antoni, odborný pracovník národného projektu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku