Navigácia

IT Fitness Test 2018: Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

     Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.
     Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania je preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov.
     IT Fitness Test 2018 je rozdelený na dve základné časti: nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o niečo náročnejší je test pre stredné a vysoké školy - IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.
     V prvej fáze testovania (od 26. 4. do 30. 6.) prebieha test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium. V teste pre vyššie stupne škôl a ostatných riešiteľov je kladený dôraz na zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s ich uplatnením na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov, prípadne pre štúdium na vysokých školách. Druhá fáza testovania (od 1. 7. 2018 do konca roku 2018) bude otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoje digitálne zručnosti na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným IT trendom. IT FITNESS TEST teda môžu absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na vek.
     Aktuálny ročník IT Fitness Testu je obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej pedagógovia  získajú informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na  riešenie jednotlivých  úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov. „Za rezort školstva oceňujem, že realizátori testovania pracujú na jeho ďalšom rozvoji a aj v tomto roku rozšírili možnosti spracovania výsledkov, ktoré tak prinesú školám a učiteľom širší okruh užitočných poznatkov o digitálnych zručnostiach ich žiakov,“ dodal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Mario Schrenkel.
     IT Asociácia Slovenska spoločne s partnermi organizuje IT Fitness Test už od roku 2010, počas 6. ročníkov sa do veľkého testovania IT zručností zapojilo vyše 150 000 respondentov. V roku 2014 získal IT Fitness Test cenu Európskej komisie „Digital Citizenship“.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky