Inštitúcie poskytujúce vzdelávanie môžu žiadať o akreditáciu vzdelávacích programov po starom už len do konca januára

07.01.2010

     Nový zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára 2010, nahradí doteraz platný zákon o ďalšom vzdelávaní z roku 1997. Akreditovať vzdelávacie programy, ktoré vedú k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii pre iné povolanie ako to, pre ktoré získal účastník kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania, bude možné podľa nového zákona až po vytvorení Národnej sústavy kvalifikácii. Pôjde o verejne prístupný register, ktorý vydá ministerstvo školstva vo forme vyhlášky. Tá by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2011.
    
Národná sústava kvalifikácií je jedným z podporných nástrojov na sprehľadnenie systému ďalšieho vzdelávania. Obsahovať bude popis čiastočných a úplných kvalifikácií uznávaných v Slovenskej republike požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie. Národnú sústavu vypracuje ministerstvo školstva v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov, územnej samosprávy i vzdelávacích inštitúcií. Nadväzovať bude na projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým bude Národná sústava povolaní. Tá bude obsahovať štruktúru a obsah pracovných pozícií.
     Zefektívniť vyhľadávanie informácií pre uchádzačov by mal ďalší podporný nástroj - informačný systém. Obsahovať bude register vzdelávacích inštitúcií, vzdelávacích programov a účastníkov ďalšieho vzdelávania. Podľa zadaných kritérií uchádzača systém sprehľadní nielen inštitúcie, ktoré uskutočňujú požadované vzdelávacie programy, ale aj ich cenu, miesto a čas. Výhodou informačného systému bude aj možnosť urýchlenia procesu akreditácie vzdelávacích programov v elektronickej forme.
     Systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb umožní sprehľadniť trh práce i samotného vzdelávania, a to z hľadiska dlhšieho časového horizontu. Túto prognózu bude zverejňovať rezort školstva každé tri roky.
     Zákon o celoživotnom vzdelávaní bol schválený Národnou radou SR 1. decembra 2009. Jeho cieľom je nielen zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania, ale aj povýšiť osvedčenie o získanej kvalifikácii na úroveň akceptovateľnú zamestnávateľom. Umožní rozšíriť možnosti rekvalifikácie predovšetkým strednej a staršej generácii, ktorá sa ťažšie uplatňuje na trhu práce.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku