Navigácia

Inovovaný ŠVP pre základné umelecké školy – dodatky č. 1, č. 2, č. 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Platnosť nadobudol 4. februára 2015 a účinnosť 1. septembra 2015.
       Dôležitú časť nového ŠVP tvoria vzdelávacie štandardy v celom rozsahu umeleckých odborov a študijných zameraní obsahujúce aj očakávané výstupy vzdelávania a profily absolventov.
       Spracovaná je aj problematika umeleckého vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej umeleckej škole.
        Vypracované sú rámcové učebné plány pre všetky umelecké odbory.
      Súčasťou nového ŠVP sú záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu pre všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
       Na základe rozhodnutia ministra/ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v Štátnom vzdelávacom programe pre základné umelecké školy schválenom dňa 4. 2. 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 uskutočnili zmeny týkajúce sa materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ale aj menšie úpravy rámcových učebných plánov a vš  eobecnej časti Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy.
       Zmeny boli zapracované do pôvodných materiálov. Upravené materiály dostali nové schvaľovacie doložky:
      „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015.“
      „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016.“
       „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018.“
      Umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách sa podľa nového ŠVP uskutočňuje v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona.
        Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa učebných plánov z 22. 12. 2003 č. 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky