Inovovaný ŠVP pre základné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie programy  (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED2).
      Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na technické vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú  anglický jazyk ako prvý  cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje od 3. ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk je škola povinná ponúknuť žiakom z rámca voliteľných hodín podľa možností školy a záujmu žiakov výberom z francúzskeho, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka V rámcovom učebnom pláne (RUP) sú vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však dostavajú možnosť rozdeliť si učebný obsah v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, vnútornej logickej štruktúry, veku primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých učebných predmetov. Súčasne inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich rozsah.  Podobne to platí aj pre štruktúru výkonových štandardov.
      Základné školy budú podľa inovovaného ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka ZŠ.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky