Navigácia

Inkluzívne vzdelávanie ako „cesta možného“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súčasnosti kladie mimoriadny dôraz na inkluzívne vzdelávanie. Prvýkrát v histórii bol preto na rezorte školstva zriadený samostatný odbor inkluzívneho vzdelávania. Viesť ho bude odborníčka na inkluzívnu pedagogiku, Svetlana Síthová.

zľava štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Monika Filipová a Svetlana Síthová

„Inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní pre nás znamená možnosť rozvíjať individuálny potenciál všetkých detí, žiakov a študentov v škole, v živote a neskôr na trhu práce,“ zdôrazňuje štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Monika Filipová. Štátny vzdelávací program musí byť proinkluzívny, postavený tak, aby akceptoval vzdelávacie požiadavky všetkých detí a žiakov bez výnimky, aj žiakov s rozmanitými potrebami, so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, cudzincov, žiakov rôznych národností, migrantov či žiakov s nadaním.

Vzhľadom na to, že zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania je regionálne veľmi špecifické, bude pri ňom potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných stakeholderov na rôznych úrovniach. Nevyhnutné sú aj zmeny v niektorých školách a školských zariadeniach. Cieľom rezortu školstva je však zamerať sa na „cestu možného“ – teda hľadať riešenia, ako sa to dá.

Pojem inklúzia zároveň plánuje ministerstvo školstva zapracovať a vymedziť aj v školskom zákone. „Víziou je, že inklúzia raz bude súčasťou nášho školstva v praktickej rovine,“ dodáva Filipová.

So zámerom čo najrýchlejšie pristúpiť k zavádzaniu opatrení v oblasti inkluzívneho vzdelávania ministerstvo identifikovalo vo svojom dokumente Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní oblasti, ktorých riešenie bude priorizované v roku 2021. Medzi nimi sú: desegregácia vzdelávacieho systému, inklúzia v ranom a predškolskom veku (0 - 7 rokov), inklúzia žiakov a žiačok v základných a stredných školách, podporné a personálne podmienky inklúzie či špeciálno-pedagogická podpora vo vzdelávaní a poradenstve.

Ďalšie kroky pre dlhodobý a strategický rozvoj inkluzívneho vzdelávania v SR budú identifikované v pripravovanej Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Tvorbu komplexnej a dlhodobej Stratégie s prvým akčným plánom na obdobie 2022 - 2024 zastrešuje ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi a odborníkmi z praxe. Nultý akčný plán je teda prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní.

Jedným z našich prioritných cieľov je zreformovať systém poradenských zariadení, aby bol viac zrozumiteľný pre rodičov, nápomocný pre pedagógov a bližší k deťom a žiakom priamo v školách. Vzniknú dva typy poradenských zariadení - univerzálne a špecializované, ako aj štandardy výkonov a diagnostiky. V systéme tým odfiltrujeme poradenské centrá, ktoré vykonávajú svoju činnosť podľa štandardov kvality a tie ostatné, ktorých veríme, že je a bude minimum. „Diagnostika bude cielená na identifikáciu podporných opatrení, čím nastane zmena nazerania na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby cez prizmu znevýhodnenia na prizmu nárokovateľných podporných opatrení,“ vysvetľuje riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania Svetlana Síthová. Poradenské centrá budú zároveň bližšie k školám a veľkú časť svojej činnosti v charaktere prevencie budú realizovať priamo na školách. Špeciálny prúd školstva je kľúčový aj v charaktere ich podpory formou zdrojových a metodických centier. „Naším cieľom nie je rušiť špeciálne školy, cieľom je postupne transformovať špeciálne základné školy vzdelávajúce prevažne žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Proces bude postupný a pravidelne vyhodnocovaný. Zároveň budeme poskytovať podporu pre bežné i špeciálne školy v procese pilotného overovania,“ dopĺňa riaditeľka Síthová.

Ministerstvo chce inkluzívne kroky komunikovať intenzívne a transparentne, preto vytvára pravidelný formát „Na slovíčko s inklúziou“, v ktorom budú zodpovedané otázky, podnety a pripomienky verejnosti. Prvý stream prostredníctvom facebookovej stránky štátnej tajomníčky Moniky Filipovej je naplánovaný na 20. január 2021 o 14:00 h.

Svetlana Síthová - Špeciálna pedagogička, ktorá pôsobila v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v súkromnom poradenskom sektore, ďalej ako podpredsedníčka Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a školských zariadení, ako pedagogička na UKF v Nitre, Pedagogickej fakulte, Katedre pedagogiky v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia a na Štátnom pedagogickom ústave viedla sekciu inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky