Informačné semináre pre žiadateľov o nenávratné finančné príspevky

  • Dátum: 19.11.2009

V Prešove, Zvolene, Žiline, Nitre a Bratislave sa v najbližších dňoch uskutočnia informačné semináre pre oprávnených žiadateľov najnovšie vyhlásených výziev v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Určené budú pre verejné a štátne vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj, ako aj  mimovládne organizácie výskumu a vývoja. Podujatia organizuje Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na stretnutiach s účastníkmi budú lektori agentúry bližšie objasňovať podmienky výziev, kritériá oprávnenosti žiadateľov i problematiku rozpočtu a oprávnených výdavkov.

Termín a miesto konania informačných seminárov:

23. november 2009 o 13.00 hod. –  Mestský úrad Prešov, Jarková ul. č. 74, 080 01 Prešov, 1. poschodie, zasadacia miestnosť.

24. november 2009 o 9.30 hod. – Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen.

 

26. november 2009 o 9.30 hod. – Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina, budova B, 1. poschodie, č. dverí 106.

27. november 2009 o 10.00 hod. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, aula.

1. december 2009 o 10.00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11, prízemie.

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) boli vyhlásené 30. októbra 2009 a sú určené pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev pre opatrenie 2.2 a opatrenie 4.2 sú zverejnené na internetovej stránke  www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzvach.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku